ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله ایوانک در شهر تهران

نام مرکز : فراز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : احمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : سهرابی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایده آل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : تیراژه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : آپادانا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : سینا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : کیمیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره خانه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : آرنو
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : آسایش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : قصر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - اجاره مغازه - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : شیشه ای
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : اسکان تهران ویلا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : اسرافیلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن خانه - خرید خانه - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : دانش مرزداران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : امامی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : خسروانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : سورنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : آریاشهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایثار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مغازه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : ایلیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : افشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : پیشگام
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - رهن خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آرامش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آلاچیق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : بلوچستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آفاق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : اطمینان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : آلاچیق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن مغازه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی -
0 %
تعداد مراکز :111
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.