ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اندیشه منطقه 7 در شهر تهران

نام مرکز : سالار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : سورنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : اردهالی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - فروش خانه - خرید خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : نادری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خرید خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاور املاک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : شاهسون
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش خانه - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : تختی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : بلوار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : 121
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - رهن مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - خرید خانه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : مسکن شهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : ولنجک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - فروش خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : توحید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - رهن خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : کاریز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : البرز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - بنگاه املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : دنیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : رودکی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : تیسا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : مهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : ثمری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : بزرگ آسمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : بلوچستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آقامحمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : حر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : حافظ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - آژانس مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : بوعلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : مروارید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : مسعود
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : ایران زمین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : قرن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - خرید خانه - رهن مغازه - فروش خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : مهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.