ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اشراقی در شهر تهران

نام مرکز : شرق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - فروش خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : حر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : پارسیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : یاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - فروش ملک - آژانس مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : مشاور املاک صالحی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : سپهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : سروش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : میثاق (فراهانی)
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش خانه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - فروش مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : فیض آبادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : رویال مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن مغازه - مشاور املاک - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : نور ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آلاچیق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن مغازه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : ونوس - شعبه 2
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن مغازه - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش خانه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : مسکن شهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : برلیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش ملک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خانه عمران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - رهن خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : شمس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - مشاور املاک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : دوستی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : سپیداسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : صفویه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : سیستانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - فروش مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : ثمری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک -
0 %
تعداد مراکز :26
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .