ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران

نام مرکز : آقامحمدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : نوروزی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : حق شناس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - فروش ملک - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : جوادی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : گودرزی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یاخچی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : ولی عصر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : نیک
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : مهر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : قائم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید خانه - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : فلاح
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : میلاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : بابایی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : امید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : فلسطین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - خرید خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : دارا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن مسکن - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره خانه - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش مسکن - خرید خانه - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اسماعیل آباد در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
تعداد مراکز :15
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

تی آر ایکس در حال حاضر جزو بخش های جدا نشدنی و ذاتی هر باشگاه بدنسازی است که بصورت فانکشنال و عملکرد محور مانند ( یوگا ، پیلاتس ، سی ایکس ، تکواندو ، ژیمناستیک ، جودو ، کوهنودی ، صخره نوردی ، دره نوردی ، اسکای جامپ ، گلف ، تنیس ، زومبا و کلیه ورزشها ) شده است.