ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران

نام مرکز : افشین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله حکیمیه شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : امیر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : فرهاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : خندان
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : کرمان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : وحید
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : کریم زندی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش ملک - فروش خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : شاهد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : علی بختیاری
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - فروش مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : تختی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : رضا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : 160
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : نادری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید خانه - رهن خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : دیدار
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن مسکن - فروش خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : جاویدراد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : طاهری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شمس آباد (منطقه 4) شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : 121 - لویزان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - فروش مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله لویزان شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : وصال
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله حکیمیه شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دفتر املاک توکلی
مشاوره خرید و فروش و رهن ‌اجاره ملکی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایرانیان
خرید زمین ویلایی اطراف تهران با سند تک برگ و مجوز ساخت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - مشاور املاک - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : 550
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : 121 پارس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - خرید خانه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : کاریز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نارمک شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دوستان
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : آزاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ساحل
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایده آل
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش ملک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : هدایت
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : بهاران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مسکن - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - خرید خانه - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : 110
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : حمید
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - رهن خانه - فروش مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایرانیان
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایران زمین
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله اتوبان بابایی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
تعداد مراکز :81
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت، از بین بردن فرصت های مناسب برای سارقین است. به عبارتی اتخاذ روش هایی برای پیشگیری از سرقت که اساسی ترین مولفه اهمیت نصب دوربین مدار بسته است.
خوانندگان کتاب ها در سالهای اخیر به طور فزاینده ای به سمت فناوری، برای تامین سرگرمی روی آورده اند. واسطه ای که شکاف بین بازار کتاب سنتی و اشکال جدید فناوری ایجاد می کند، کتاب صوتی است. جالب است بدانید که درآمدهای فروش در این زمینه بین سالهای 2010 و 2016 بیش از دو برابر شده است. این تقاضای رو به رشد برای کتابهای صوتی را می توان در این آمار مشاهده کرد که تعداد عناوین کتاب صوتی منتشر شده در بسیاری از کشور ها از حدود 5 هزار به بیش از 6200 در سال رسیده است. اما چرا کتاب صوتی یا همان کتاب گویا اینقدر محبوب شده است؟
دوربین تحت شبکه نوعی از دوربین مداربسته است که برخلاف دوربین مداربسته توربو اچ دی که انتقال اطلاعات را از طریق کابل انجام می دهد ، اطلاعات را از طریق پروتکل شبکه انتقال می دهند . دوربین مداربسته تحت شکه به نوعی یک کامپیوتر کوچک است که این توانایی را دارد تا پردازش تصاویر را در خود دوربین به انجام رساند.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.