ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران

نام مرکز : معماریان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : کاندیدا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - اجاره خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : گل ها
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : جلالیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گلستان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : قائم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : یاران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آرین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : رامین لطفی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن خانه - خرید خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نوین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : امید اکباتان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نظری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سرپناه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - خرید خانه - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : بزرگ آسمان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بوعلی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : جم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : ارگ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - آژانس مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : برج مهیار
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آریاشهر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : رضوان غرب
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پارسیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : سامان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : غرب
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - فروش ملک - رهن مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : فرزانه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پارسیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - فروش ملک - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دالیز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : قاسم مهمان نوازان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : کاخ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آفتاب
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گنجینه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - اجاره مسکن - خرید خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :123
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
کاراته نوعی ورزش رزمی بدون اسلحه هست. فردی که این هنر رو می‌دونه، می‌تونه بدون استفاده از اسلحه، با وارد کردن ضربه توسط دست یا پا دشمن رو شکست بده. کاراته واژه‌ای ژاپنی به معنی دست خالی هست. در این ورزش، قدرت بدن به نقطه‌ای که ضربه توسط اون وارد می‌شه، انتقال پیدا می‌کنه. کاراته کار بوسیله دست‌ها، ساعد، پاشنه پا، زانو و آرنج خود ضربه می‌زنه.
مهد کودک مکانی است که در آن کودکان به صورت گروهی نگهداری می‌شوند. در مهد کودک برنامه‌های آموزشی و بازی‌های گروهی در نظر گرفته می شود. در برخی مهدها کودکان زیر ۵ یا ۶ سال نگهداری می‌شوند. زمانی که کودک خود را به این گونه مراکز می‌سپارید مطمئن شوید که مهد کودک به اندازه کافی مربی مهد مناسب دارد.