ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران

نام مرکز : امین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش خانه - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : رفقا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن مغازه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : بوشهری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خدمات ملکی - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - فروش ملک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : پرسیا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - بنگاه مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دفتر املاک توکلی
مشاوره خرید و فروش و رهن ‌اجاره ملکی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : حافظ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : غدیر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : الوند
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مسکن - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : مسکن سازان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : خانه سبز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : 110
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : سهیل
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن خانه - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پارس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : ابوریحان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - رهن مغازه - فروش ملک - بنگاه املاک - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : جم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : بلوری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - خرید خانه - خرید و فروش ملک - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : افتخاری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : بوستان مکان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آگاهی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
تعداد مراکز :20
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
دوربین تحت شبکه نوعی از دوربین مداربسته است که برخلاف دوربین مداربسته توربو اچ دی که انتقال اطلاعات را از طریق کابل انجام می دهد ، اطلاعات را از طریق پروتکل شبکه انتقال می دهند . دوربین مداربسته تحت شکه به نوعی یک کامپیوتر کوچک است که این توانایی را دارد تا پردازش تصاویر را در خود دوربین به انجام رساند.
همه ما با مراحل دوخت یک لباس آشنا هستیم. اگر حتی هیچگونه آشنایی با حرفه خیاطی نداشته باشیم، دیده ایم که پس از اندازه گیری، الگوی لباس را طبق متدهای مختلف خیاطی روی کاغذ الگو پیاده می کنند و پس از آن الگو را روی پارچه پهن کرده و طبق آن عملیات برش و دوخت را انجام می دهند. اما در یادگیری اصول خیاطی بدون الگو، این مراحل کمی متفاوت است. در واقع تعریف خیاطی بدون الگو در یک جمله، خلاص شدن از رسم الگوهای کاغذی است. در این روش شما دیگر ترسیم هایی با اعداد و ارقام پیچیده روی کاغذ الگو ندارید و الگو را مستقیما روی پارچه پیاده می کنید.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.