ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران

نام مرکز : آقای ملک
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آلاچیق
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : امامی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ایران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : متین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - رهن خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : خانه سبز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید خانه - فروش خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : کیمیا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : فرشتگان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانه گستر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش ملک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آرنو
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دانش مرزداران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بزرگ آسمان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : امیر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : سامان
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهران ویلا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : صادقی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : نام آوران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : احمدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مهستان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : اطمینان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله طرشت غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانه صورتی - شعبه 2
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - فروش ملک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانه سفید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - رهن خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آریاشهر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : سهرابی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : کارگزاری بورس
خرید و فروش سهام و معاملات در بورس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بورس کالا - طلا و سکه - تسهیلات مسکن در بورس - کارگزاری بورس - بورس - خرید و فروش سهام - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرآرا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گلستانه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آسایش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - اجاره خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ایده آل
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : کاج
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مسکن آریا - آسیا - کد 47102
نمایندگی و مشاورین بیمه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - نمایندگی بیمه - بیمه مهندسی - بیمه ارزان - بیمه شخص ثالث - صدور بیمه با تخفیف - بیمه بدنه - بهترین بیمه نامه - صدور بیمه - بیمه عمر - بیمه درمان - صدور انواع بیمه - بیمه - بهترین بیمه - بیمه اتومبیل - کارگزاران بیمه - بیمه مسئولیت - بیمه آتش سوزی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله آسمانها در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :111
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
خیاطی از جمله هنرهایی است که دارای سبک ها و متد های مختلف بوده ضمن آنکه این هنر قدمت طولانی داشته و در طی سالیان افراد مختلف سبک ها و روش های مختلفی را ابداع یا تغییراتی در متد های قبلی به وجود آورده اند و باعث شکل گیری انواع متد های خیاطی شده اند.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت، از بین بردن فرصت های مناسب برای سارقین است. به عبارتی اتخاذ روش هایی برای پیشگیری از سرقت که اساسی ترین مولفه اهمیت نصب دوربین مدار بسته است.
قرآن همیشه یکی از کتاب های بزرگ اسلام بوده است و همیشه میماند و حفظ کردن آن علاوه بر بالا رفت ثواب میتواند گره های زندگی تان را باز کند در ادامه با آموزش حفظ ساده کل قران با روشی آسان ما را دنبال کنید.