ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مبل کلاسیک در محدوده محله شهرک صاحب الزمان در شهر تهران

نام مرکز : دکوراسیون هور
نمایش تلفن و آدرس
با بیش از 25 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مسکونی ، تجاری، اداری شامل انواع کفپوش ، پرده ، نقاشی ساختمان ، کابینت ، کاغذ دیواری ، سقف کاذب ، موکت و ...
0 %

نام مرکز : دلنشین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل راحتی - مبلمان سلطنتی - فروش مبل ارزان - پخش مبلمان - مبلمان مدرن - مبل راحتی - فروش مبل - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان چستر - مبلمان اداری - مبلمان استیل - خرید مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل چست - مبل و میز - مبل ارزان قیمت - مبل سلطنتی - خرید مبل ال - مبل تختخواب شو - تولید مبلمان - میز نهار خوری - صنایع چوبی - مبل استیل - سرویس خواب - مبلمان منزل - فروش مبلمان -
0 %
نام مرکز : محمد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - مبلمان کلاسیک - پخش مبلمان - مبل تختخواب شو - فروش مبلمان و دکوراسیون - فروش مبل - خرید مبلمان - خرید مبل ال - مبلمان اداری - مبل و میز - تولید مبلمان - فروش مبلمان - مبلمان منزل - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبلمان چستر - فروش مبل ارزان - میز نهار خوری - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : برادران گل محمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل چست - سرویس خواب - فروش مبلمان - مبل راحتی - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبلمان مدرن - مبل استیل - مبل تختخواب شو - مبلمان چستر - پخش مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبل ارزان قیمت - فروش مبل ارزان - فروش مبل - خرید مبلمان - مبل و میز - خرید مبل ال - فروش مبل راحتی - صنایع چوبی - مبلمان منزل - مبل سلطنتی - مبلمان اداری - میز نهار خوری - مبلمان استیل -
0 %
نام مرکز : کلکسیون مبل پایتخت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبلمان - مبل تختخواب شو - تولید مبلمان - مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - مبلمان اداری - مبل راحتی - مبلمان مدرن - فروش مبل ارزان - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - مبل سلطنتی - فروش مبل راحتی - فروش مبلمان - سرویس خواب - مبل چست - صنایع چوبی - مبل استیل - مبل و میز - مبلمان استیل - خرید مبل ارزان قیمت - پخش مبلمان - فروش مبل - مبلمان کلاسیک - مبلمان منزل - مبلمان چستر -
0 %
نام مرکز : آیسان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - مبلمان استیل - مبلمان منزل - مبلمان اداری - مبل سلطنتی - فروش مبل راحتی - مبل راحتی - مبلمان سلطنتی - سرویس خواب - مبل چست - مبلمان چستر - تولید مبلمان - صنایع چوبی - مبلمان مدرن - پخش مبلمان - خرید مبل ال - فروش مبل - فروش مبل ارزان - مبل و میز - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل استیل - میز نهار خوری -
0 %
نام مرکز : ایده آل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل تختخواب شو - تولید مبلمان - مبل چست - مبلمان مدرن - خرید مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبل استیل - خرید مبل ال - فروش مبلمان - صنایع چوبی - مبل راحتی - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - مبلمان منزل - فروش مبل - مبلمان استیل - میز نهار خوری - سرویس خواب - فروش مبل راحتی - مبل سلطنتی - فروش مبل ارزان - پخش مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - مبل و میز -
0 %
نام مرکز : مهدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبل ال - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل استیل - مبل و میز - فروش مبل راحتی - مبلمان استیل - صنایع چوبی - فروش مبل ارزان - فروش مبل - مبل سلطنتی - سرویس خواب - مبلمان سلطنتی - مبل چست - مبلمان اداری - میز نهار خوری - فروش مبلمان - تولید مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان منزل - مبل تختخواب شو - مبلمان مدرن - مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - خرید مبلمان - مبلمان کلاسیک -
0 %
نام مرکز : فاطیما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان مدرن - تولید مبلمان - مبلمان اداری - سرویس خواب - خرید مبل ارزان قیمت - مبل سلطنتی - مبلمان کلاسیک - فروش مبلمان - خرید مبل ال - خرید مبلمان - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - مبلمان سلطنتی - مبل استیل - مبل و میز - مبلمان چستر - میز نهار خوری - مبل تختخواب شو - مبل چست - پخش مبلمان - مبلمان منزل - مبل راحتی - فروش مبل ارزان - صنایع چوبی -
0 %
نام مرکز : صدف
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبلمان چستر - مبلمان استیل - خرید مبلمان - مبل تختخواب شو - صنایع چوبی - میز نهار خوری - خرید مبل ال - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان منزل - مبلمان اداری - فروش مبل راحتی - مبلمان سلطنتی - تولید مبلمان - فروش مبلمان - مبل و میز - فروش مبل ارزان - مبلمان کلاسیک - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - سرویس خواب - پخش مبلمان - مبلمان مدرن -
0 %
نام مرکز : بوتیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - تولید مبلمان - پخش مبلمان - مبل راحتی - فروش مبلمان - مبلمان چستر - مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - مبل و میز - فروش مبل ارزان - مبل چست - مبل سلطنتی - مبل استیل - مبلمان منزل - فروش مبل - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - مبلمان اداری - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - سرویس خواب - مبلمان مدرن - مبلمان کلاسیک -
0 %
نام مرکز : پارامیس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل سلطنتی - مبل و میز - سرویس خواب - فروش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان اداری - مبلمان مدرن - مبلمان کلاسیک - مبل راحتی - خرید مبلمان - مبل استیل - مبل چست - فروش مبل - مبلمان چستر - تولید مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبل تختخواب شو - فروش مبل ارزان - پخش مبلمان - خرید مبل ال - فروش مبل راحتی - میز نهار خوری - صنایع چوبی - مبلمان منزل - مبل ارزان قیمت - مبلمان استیل -
0 %
نام مرکز : متین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل و میز - مبلمان کلاسیک - مبلمان مدرن - مبلمان استیل - مبل ارزان قیمت - مبلمان منزل - پخش مبلمان - فروش مبل - مبل سلطنتی - تولید مبلمان - خرید مبل ال - مبلمان اداری - میز نهار خوری - فروش مبل ارزان - خرید مبلمان - مبل راحتی - فروش مبل راحتی - مبل استیل - فروش مبلمان - مبل چست - خرید مبل ارزان قیمت - سرویس خواب - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - مبلمان چستر - صنایع چوبی -
0 %
نام مرکز : ایتال استیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل تختخواب شو - فروش مبل راحتی - فروش مبلمان - خرید مبل ال - خرید مبل ارزان قیمت - مبل سلطنتی - فروش مبل - پخش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان کلاسیک - خرید مبلمان - مبل استیل - مبل و میز - مبل چست - تولید مبلمان - فروش مبل ارزان - مبلمان مدرن - میز نهار خوری - مبلمان منزل - مبلمان استیل - مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - مبلمان چستر - صنایع چوبی - سرویس خواب - مبلمان سلطنتی -
0 %
نام مرکز : فرهنگ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - مبل سلطنتی - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - خرید مبل ال - مبلمان استیل - خرید مبلمان - مبلمان کلاسیک - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - مبل و میز - تولید مبلمان - مبلمان مدرن - فروش مبل ارزان - سرویس خواب - مبلمان اداری - مبلمان منزل - فروش مبلمان - پخش مبلمان - مبلمان چستر - مبل راحتی - مبل چست - فروش مبل راحتی - فروش مبل - مبل استیل -
0 %
نام مرکز : همراز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان سلطنتی - پخش مبلمان - سرویس خواب - مبل و میز - مبلمان کلاسیک - خرید مبلمان - فروش مبلمان - مبل سلطنتی - مبل تختخواب شو - صنایع چوبی - فروش مبل ارزان - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبل راحتی - مبل چست - مبلمان اداری - خرید مبل ال - مبلمان چستر - مبلمان استیل - مبلمان مدرن - مبل راحتی - مبل استیل - فروش مبل - میز نهار خوری - تولید مبلمان - مبلمان منزل -
0 %
نام مرکز : ال ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل ارزان قیمت - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - مبلمان استیل - مبلمان منزل - مبل راحتی - مبلمان چستر - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - پخش مبلمان - صنایع چوبی - خرید مبلمان - مبل چست - میز نهار خوری - فروش مبل - خرید مبل ال - مبل تختخواب شو - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - فروش مبل راحتی - سرویس خواب - مبل سلطنتی - مبل و میز - مبل استیل -
0 %
نام مرکز : یاسین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان استیل - مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - سرویس خواب - مبلمان سلطنتی - فروش مبل - خرید مبلمان - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل سلطنتی - مبلمان چستر - مبل تختخواب شو - خرید مبل ال - فروش مبل راحتی - مبلمان مدرن - مبلمان منزل - تولید مبلمان - صنایع چوبی - مبل و میز - خرید مبل ارزان قیمت - مبل راحتی - پخش مبلمان - مبل استیل - مبل چست - مبلمان اداری -
0 %
نام مرکز : شهر مبل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان اداری - مبلمان منزل - فروش مبل - مبل سلطنتی - مبل و میز - مبلمان مدرن - فروش مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - فروش مبل راحتی - صنایع چوبی - مبل راحتی - فروش مبل ارزان - مبل استیل - مبلمان سلطنتی - مبل تختخواب شو - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبل ال - مبلمان استیل - تولید مبلمان - مبل ارزان قیمت - پخش مبلمان - خرید مبلمان - میز نهار خوری - سرویس خواب - مبل چست -
0 %
نام مرکز : استیل اورجینال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبل راحتی - صنایع چوبی - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - مبل تختخواب شو - مبلمان کلاسیک - خرید مبل ال - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبل و میز - تولید مبلمان - مبل چست - میز نهار خوری - مبلمان چستر - پخش مبلمان - فروش مبل ارزان - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - مبل سلطنتی - مبل استیل - مبلمان منزل -
0 %
نام مرکز : سهیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبلمان - مبل و میز - مبلمان چستر - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان مدرن - مبلمان کلاسیک - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبلمان استیل - میز نهار خوری - فروش مبل - فروش مبل ارزان - صنایع چوبی - مبلمان منزل - فروش مبل راحتی - خرید مبل ال - تولید مبلمان - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - سرویس خواب - مبل تختخواب شو - مبل ارزان قیمت - مبلمان سلطنتی -
0 %
نام مرکز : آناهیتا 1
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان چستر - مبل چست - مبلمان کلاسیک - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبل و میز - مبلمان اداری - فروش مبل راحتی - خرید مبل ال - فروش مبلمان - مبل راحتی - مبل سلطنتی - مبل استیل - پخش مبلمان - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - مبل تختخواب شو - فروش مبل ارزان - خرید مبلمان - تولید مبلمان - فروش مبل - مبلمان سلطنتی - صنایع چوبی - مبلمان منزل - مبلمان استیل -
0 %
نام مرکز : ترابی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان سلطنتی - صنایع چوبی - خرید مبلمان - مبل سلطنتی - تولید مبلمان - مبلمان منزل - مبل استیل - مبلمان چستر - مبل تختخواب شو - مبلمان استیل - سرویس خواب - میز نهار خوری - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - فروش مبل ارزان - مبل راحتی - مبلمان اداری - مبلمان مدرن - فروش مبل - خرید مبل ال - مبل ارزان قیمت - فروش مبل راحتی - مبل چست - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل و میز -
0 %
نام مرکز : سوری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان چستر - مبل و میز - خرید مبلمان - خرید مبل ال - پخش مبلمان - فروش مبلمان - مبلمان سلطنتی - فروش مبل راحتی - مبل راحتی - تولید مبلمان - مبل استیل - مبل تختخواب شو - مبلمان اداری - مبل سلطنتی - میز نهار خوری - مبلمان استیل - فروش مبل - مبل ارزان قیمت - مبل چست - سرویس خواب - مبلمان کلاسیک - مبلمان منزل - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبل ارزان - مبلمان مدرن - صنایع چوبی -
0 %
نام مرکز : آنتیک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - پخش مبلمان - مبلمان منزل - فروش مبلمان - مبل استیل - خرید مبلمان - مبل و میز - خرید مبل ال - سرویس خواب - مبل چست - مبل تختخواب شو - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبلمان کلاسیک - مبل ارزان قیمت - مبل راحتی - مبل سلطنتی - خرید مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - مبلمان استیل - مبلمان مدرن - تولید مبلمان - مبلمان چستر - فروش مبل - فروش مبل ارزان - فروش مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : علی مناف زاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبل ال - پخش مبلمان - مبل تختخواب شو - مبلمان کلاسیک - فروش مبل راحتی - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان و دکوراسیون - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبلمان چستر - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان مدرن - فروش مبل - مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبلمان استیل - سرویس خواب - مبلمان منزل - صنایع چوبی - مبل و میز -
0 %
نام مرکز : شیرازی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان مدرن - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - تولید مبلمان - خرید مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل و میز - مبلمان چستر - فروش مبل - مبلمان اداری - فروش مبل راحتی - میز نهار خوری - صنایع چوبی - فروش مبل ارزان - مبل تختخواب شو - مبلمان استیل - مبلمان منزل - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان و دکوراسیون - فروش مبلمان - سرویس خواب -
0 %
نام مرکز : پوریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - پخش مبلمان - مبل چست - فروش مبل ارزان - مبل ارزان قیمت - مبلمان مدرن - مبل راحتی - تولید مبلمان - صنایع چوبی - مبلمان کلاسیک - مبل استیل - مبل و میز - میز نهار خوری - مبلمان منزل - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبلمان استیل - خرید مبل ال - سرویس خواب - مبلمان چستر - فروش مبلمان - مبل تختخواب شو - مبلمان اداری - فروش مبل - مبل سلطنتی - فروش مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : مصطفی روحانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبل ال - مبلمان چستر - مبل سلطنتی - مبل چست - میز نهار خوری - فروش مبل راحتی - مبل استیل - مبلمان کلاسیک - مبل راحتی - سرویس خواب - مبلمان اداری - خرید مبلمان - صنایع چوبی - فروش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان منزل - فروش مبل ارزان - مبلمان استیل - مبل تختخواب شو - فروش مبل - مبلمان مدرن - مبل و میز - تولید مبلمان - مبل ارزان قیمت - پخش مبلمان - مبلمان سلطنتی -
0 %
نام مرکز : استانبول
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - میز نهار خوری - مبل و میز - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان - مبل استیل - خرید مبل ال - فروش مبل راحتی - مبلمان استیل - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبل چست - مبل سلطنتی - مبلمان منزل - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - خرید مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبلمان اداری - پخش مبلمان - سرویس خواب - فروش مبل - مبل ارزان قیمت - صنایع چوبی - مبل تختخواب شو - مبلمان مدرن - مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : کاپری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل استیل - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - صنایع چوبی - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - پخش مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - مبل و میز - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبل چست - مبل راحتی - فروش مبل - میز نهار خوری - مبل سلطنتی - فروش مبل ارزان - خرید مبلمان - فروش مبل راحتی - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبل ال - مبلمان منزل - مبلمان استیل -
0 %
نام مرکز : به آسا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان مدرن - مبلمان چستر - فروش مبل راحتی - مبل سلطنتی - مبل استیل - مبلمان استیل - خرید مبل ال - خرید مبلمان - مبلمان اداری - پخش مبلمان - مبلمان کلاسیک - فروش مبل ارزان - سرویس خواب - مبل راحتی - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - صنایع چوبی - فروش مبل - فروش مبلمان - مبلمان منزل - مبلمان سلطنتی - مبل تختخواب شو - مبل و میز - مبل چست - تولید مبلمان -
0 %
نام مرکز : ملک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل و میز - خرید مبل ال - پخش مبلمان - مبل تختخواب شو - فروش مبل ارزان - مبلمان کلاسیک - مبلمان منزل - خرید مبلمان - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبلمان اداری - مبلمان استیل - مبلمان چستر - مبل ارزان قیمت - صنایع چوبی - تولید مبلمان - میز نهار خوری - فروش مبل راحتی - فروش مبل - سرویس خواب - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان -
0 %
تعداد مراکز :117
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه مبلمان مناسب انتخاب کنیم؟ 
 
نکات مهم در خرید مبل: تناسب
ابعاد و اندازه یکی از نکات مهم در خرید مبل محسوب می شود. مبل جدید شما باید متناسب با اندازه و شکل فضای نشیمن تان انتخاب شود. پیش از خرید مبلتان فضای رفت و آمد در اتاقتان را در نظر بگیرید حتی می توانید روی زمین علامت گذاری کنید تا مطمئن شوید فضای اشغال شده فعالیت های شما را مختل نخواهد کرد.

نکته: به همان اندازه تناسب یک مبل در فضای داخلی مهم است، تناسب آن برای رسیدن به فضای داخلی خانه تان نیز اهمیت دارد. در انتخاب مبل خود به ابعاد درگاه، ورودی و یا راه پله خود دقت کنید که آیا به راحتی از آن عبور می کند یا نه .


نکات مهم در خرید مبل: راحتی
راحتی یکی دیگر از نکات مهم در خرید مبل است. توجه داشته باشید که علاوه بر زیبایی یک مبل ایده آل باید حتما راحت و با کیفیت باشد چرا که دست کم پنج سال دیگر می خواهید از آن استفاده کنید، پس راحتی و کیفیت ساخت باید شاخص مهمی برای خرید مبل شما باشد.نکات مهم در خرید مبل: شکل و اندازه

اگر اتاق نشیمن شما باریک و کوچک است و با قرار دادن یک مبل در این فضا سایر عملکردهای شما مختل می شود، پس به دنبال خرید یک مبل هماهنگ با شکل و اندازه ی فضای نشیمن خود بروید و از داشتنش لذت ببرید.


نکات مهم در خرید مبل: کاربرد
یکی از نکات مهم در خرید مبل در نظر گرفتن کاربرد آن است به طور مثال اگر مبل انتخابی شما برای تماشای تلوزیون است پس انتخاب مبل L شکل و یا U شکل نسبت به مبلمان استیل گزینه ی ایده آل و صحیح تری برای شما می باشد چرا که همه ی اعضای خانواده را می تواند دور هم جمع کند و با استفاده از آن ها راحتی مناسبی در این فضا خواهید داشت.

نکات مهم در خرید مبل: انتخاب بدنه مقاوم

انتخاب یک مبل با بدنه ی محکم و مقاوم از نکات مهم در خرید مبل به شمار می رود که باید به آن توجه بیشتری داشت. قاب های چوبی بهترین انتخاب برای بدنه مبلمان محسوب می شود، فریم و قاب فلزی نیز برای این منظور مناسب است اما جا به جایی مبلمان را با چالش مواجه خواهد کرد.


نکات مهم در خرید مبل: شکل دسته
شاید شکل دسته مبل از نکات مهم در خرید مبل محسوب نشود، اما باید بگوییم که راحتی دسته مبل نیز به اندازه نشیمنش دارای اهمیت است، یک دسته باریک و سفت مانع از آرامش شما در زمان استراحت، فیلم دیدن و یا گپ و گفتگو می شود پس در انتخاب مبلمتان حتما به راحتی دسته ها نیز توجه کنید.


نکات مهم در خرید مبل: کوسن
 به طور معمول سه کوسن برای پشتی مبل ها در نظر می گیرند، اما می توانید خودتان کوسن های اضافی و تزئینی به مبلمانتان اضافه کنید حتما توجه داشته باشید که نهایتا دو کسن روی مبلمان خود قرار دهید، مبل برای نشستن است نه ویترین نمایش کوسن های شما!

نکات مهم در خرید مبل: پارچه

انتخاب پارچه یکی از نکات مهم در خرید مبل به شمار می آید نکته ای که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و جلوه فضای داخلی شما خواهد داشت. در انتخاب طرح و رنگ پارچه تان باید به هماهنگی آن با فضای نشیمن تان بپردازید. برای داشتن یک انتخاب مناسب بهتر است پیش از خرید به مطلب انواع پارچه رومبلی را قبل از خرید بشناسید! از چیدانه سری بزنید.


نکات مهم در خرید مبل: جنس
جنس پارچه رو مبلی در واقع تاثیر زیادی در زیبایی و ظاهر سبک دکوراسیون شما دارد. باید توجه داشته باشید که حتما نوع بادوام آن ها را انتخاب کنید و سال ها در دکوراسیون خود داشته باشید و مثل روز اول در فضای داخلی تان بدرخشد، پس بهتر است در هنگام خرید از فروشگاه های معتبر خرید کنید و از آن ها نحوه ی نگهداری و مراقبت آن ها را بپرسید تا بتوانید همیشه مبلمانی منحصر به فرد داشته باشید.


نکات مهم در خرید مبل: رنگ
برای انتخاب رنگ مبل مورد علاقه تان حتما به سبک، ابعاد و سایر جزییات دکوراسیون خود باید توجه داشته باشید. در این انتخاب خود ست کردن پرده، مبلمان و فرش در دکوراسیون منزل را فراموش نکنید! و توجه داشته باشید که اگر فرزند کوچکی دارید و رفت و آمد در فضای نشمن شما زیاد است و یا زمان نظافت را ندارید پس رنگ های چرک تاب بهترین انتخاب برای شما محسوب می شود.
 

منبع: www.chidaneh.com
4.1 امتیاز از 11 رأی
جدیدترین مقالات
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .