ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مبل کلاسیک در محدوده محله تولید دارو در شهر تهران

نام مرکز : دکوراسیون هور
نمایش تلفن و آدرس
با بیش از 25 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مسکونی ، تجاری، اداری شامل انواع کفپوش ، پرده ، نقاشی ساختمان ، کابینت ، کاغذ دیواری ، سقف کاذب ، موکت و ...
0 %

نام مرکز : فاضلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان منزل - پخش مبلمان - خرید مبلمان - مبل ارزان قیمت - مبلمان کلاسیک - تولید مبلمان - سرویس خواب - خرید مبل ارزان قیمت - مبل استیل - مبلمان سلطنتی - خرید مبل ال - مبل چست - میز نهار خوری - مبلمان چستر - فروش مبل - مبلمان استیل - صنایع چوبی - مبل و میز - مبلمان مدرن - مبل سلطنتی - فروش مبل راحتی - مبلمان اداری - مبل تختخواب شو - فروش مبل ارزان - مبل راحتی - فروش مبلمان -
0 %
نام مرکز : رضا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل - مبلمان منزل - صنایع چوبی - مبل ارزان قیمت - سرویس خواب - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - مبل سلطنتی - فروش مبل ارزان - مبل استیل - مبلمان سلطنتی - پخش مبلمان - خرید مبلمان - فروش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان مدرن - مبل تختخواب شو - مبلمان اداری - میز نهار خوری - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - تولید مبلمان - مبل راحتی - خرید مبل ال - مبل و میز - مبل چست -
0 %
نام مرکز : سیما مبل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل چست - مبل راحتی - مبل سلطنتی - مبلمان اداری - میز نهار خوری - خرید مبل ال - فروش مبل راحتی - مبلمان منزل - مبلمان سلطنتی - پخش مبلمان - تولید مبلمان - فروش مبل ارزان - مبلمان کلاسیک - خرید مبلمان - مبل تختخواب شو - مبل و میز - مبلمان استیل - صنایع چوبی - مبل استیل - فروش مبل - سرویس خواب - فروش مبلمان - مبلمان مدرن - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان چستر - مبل ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : سهیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبلمان - مبل و میز - مبلمان چستر - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان مدرن - مبلمان کلاسیک - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبلمان استیل - میز نهار خوری - فروش مبل - فروش مبل ارزان - صنایع چوبی - مبلمان منزل - فروش مبل راحتی - خرید مبل ال - تولید مبلمان - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - سرویس خواب - مبل تختخواب شو - مبل ارزان قیمت - مبلمان سلطنتی -
0 %
نام مرکز : بوتیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - تولید مبلمان - پخش مبلمان - مبل راحتی - فروش مبلمان - مبلمان چستر - مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - مبل و میز - فروش مبل ارزان - مبل چست - مبل سلطنتی - مبل استیل - مبلمان منزل - فروش مبل - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - مبلمان اداری - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - سرویس خواب - مبلمان مدرن - مبلمان کلاسیک -
0 %
نام مرکز : نایس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - میز نهار خوری - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - صنایع چوبی - مبل چست - مبل و میز - فروش مبل راحتی - مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان - مبل تختخواب شو - تولید مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبلمان کلاسیک - مبلمان منزل - خرید مبل ال - پخش مبلمان - فروش مبل ارزان - مبلمان مدرن - فروش مبل - مبلمان استیل - مبلمان چستر - مبل سلطنتی - سرویس خواب - مبلمان اداری - مبل استیل -
0 %
نام مرکز : ساحل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل و میز - فروش مبلمان - خرید مبل ال - مبلمان چستر - فروش مبلمان و دکوراسیون - فروش مبل - مبلمان منزل - مبلمان استیل - میز نهار خوری - مبلمان مدرن - تولید مبلمان - مبل ارزان قیمت - فروش مبل راحتی - خرید مبلمان - پخش مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل تختخواب شو - سرویس خواب - مبلمان سلطنتی - مبلمان اداری - فروش مبل ارزان - خرید مبل ارزان قیمت - صنایع چوبی -
0 %
نام مرکز : جوادپور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - مبلمان چستر - مبلمان سلطنتی - مبل چست - تولید مبلمان - مبلمان منزل - مبلمان مدرن - مبل سلطنتی - مبل تختخواب شو - مبلمان استیل - خرید مبل ارزان قیمت - مبل راحتی - مبلمان کلاسیک - خرید مبل ال - فروش مبل ارزان - فروش مبل - میز نهار خوری - پخش مبلمان - مبل استیل - خرید مبلمان - مبلمان اداری - مبل ارزان قیمت - فروش مبل راحتی - سرویس خواب - مبل و میز - فروش مبلمان -
0 %
نام مرکز : جواد عبادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان استیل - مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان - مبل سلطنتی - مبلمان کلاسیک - فروش مبل ارزان - مبلمان سلطنتی - سرویس خواب - مبل راحتی - مبل چست - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان منزل - تولید مبلمان - مبل و میز - میز نهار خوری - مبلمان اداری - مبلمان چستر - خرید مبلمان - مبل استیل - صنایع چوبی - پخش مبلمان - فروش مبل راحتی - مبل تختخواب شو - فروش مبل - مبلمان مدرن - خرید مبل ال -
0 %
نام مرکز : ال ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل ارزان قیمت - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - مبلمان استیل - مبلمان منزل - مبل راحتی - مبلمان چستر - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - پخش مبلمان - صنایع چوبی - خرید مبلمان - مبل چست - میز نهار خوری - فروش مبل - خرید مبل ال - مبل تختخواب شو - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - فروش مبل راحتی - سرویس خواب - مبل سلطنتی - مبل و میز - مبل استیل -
0 %
نام مرکز : علی مناف زاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبل ال - پخش مبلمان - مبل تختخواب شو - مبلمان کلاسیک - فروش مبل راحتی - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان و دکوراسیون - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبلمان چستر - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان مدرن - فروش مبل - مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبلمان استیل - سرویس خواب - مبلمان منزل - صنایع چوبی - مبل و میز -
0 %
نام مرکز : بهارش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل راحتی - فروش مبل - صنایع چوبی - میز نهار خوری - فروش مبلمان - مبل ارزان قیمت - مبل استیل - مبل چست - خرید مبلمان - مبل تختخواب شو - مبل راحتی - مبلمان کلاسیک - فروش مبل ارزان - سرویس خواب - مبل و میز - مبلمان چستر - مبل سلطنتی - مبلمان مدرن - خرید مبل ال - تولید مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبلمان منزل - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان استیل - پخش مبلمان - مبلمان اداری -
0 %
نام مرکز : فرهنگ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - مبل سلطنتی - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - خرید مبل ال - مبلمان استیل - خرید مبلمان - مبلمان کلاسیک - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - مبل و میز - تولید مبلمان - مبلمان مدرن - فروش مبل ارزان - سرویس خواب - مبلمان اداری - مبلمان منزل - فروش مبلمان - پخش مبلمان - مبلمان چستر - مبل راحتی - مبل چست - فروش مبل راحتی - فروش مبل - مبل استیل -
0 %
نام مرکز : کاپری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل استیل - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - صنایع چوبی - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - پخش مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - مبل و میز - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبل چست - مبل راحتی - فروش مبل - میز نهار خوری - مبل سلطنتی - فروش مبل ارزان - خرید مبلمان - فروش مبل راحتی - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبل ال - مبلمان منزل - مبلمان استیل -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل راحتی - فروش مبلمان و دکوراسیون - خرید مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - مبلمان چستر - مبل و میز - مبلمان اداری - تولید مبلمان - مبلمان مدرن - خرید مبل ال - فروش مبلمان - مبلمان منزل - فروش مبل - خرید مبلمان - مبلمان سلطنتی - سرویس خواب - صنایع چوبی - مبلمان کلاسیک - مبل ارزان قیمت - پخش مبلمان - فروش مبل ارزان - مبلمان استیل - مبل تختخواب شو -
0 %
نام مرکز : هومن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان چستر - مبل سلطنتی - پخش مبلمان - مبلمان منزل - خرید مبل ال - فروش مبل ارزان - تولید مبلمان - فروش مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - مبلمان کلاسیک - مبل تختخواب شو - مبل و میز - فروش مبل - فروش مبلمان - خرید مبلمان - مبل چست - مبلمان سلطنتی - صنایع چوبی - مبلمان اداری - خرید مبل ارزان قیمت - مبل راحتی - میز نهار خوری - سرویس خواب - مبلمان مدرن - مبل استیل - مبلمان استیل -
0 %
نام مرکز : خوابیران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل ارزان - تولید مبلمان - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - مبلمان استیل - مبلمان منزل - مبل تختخواب شو - سرویس خواب - مبل ارزان قیمت - صنایع چوبی - فروش مبل راحتی - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان اداری - مبل و میز - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - خرید مبلمان - فروش مبلمان - میز نهار خوری - خرید مبل ال - فروش مبل -
0 %
نام مرکز : صدف
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبلمان چستر - مبلمان استیل - خرید مبلمان - مبل تختخواب شو - صنایع چوبی - میز نهار خوری - خرید مبل ال - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان منزل - مبلمان اداری - فروش مبل راحتی - مبلمان سلطنتی - تولید مبلمان - فروش مبلمان - مبل و میز - فروش مبل ارزان - مبلمان کلاسیک - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - سرویس خواب - پخش مبلمان - مبلمان مدرن -
0 %
نام مرکز : پاپیروس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان کلاسیک - خرید مبل ال - مبلمان مدرن - مبلمان چستر - مبل و میز - فروش مبل راحتی - فروش مبل ارزان - صنایع چوبی - مبلمان استیل - فروش مبلمان - مبل استیل - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - مبل چست - تولید مبلمان - سرویس خواب - مبلمان منزل - مبلمان اداری - خرید مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبل تختخواب شو - مبل ارزان قیمت - پخش مبلمان - مبل سلطنتی - مبل راحتی - فروش مبل -
0 %
نام مرکز : البرز - شعبه 2
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - میز نهار خوری - سرویس خواب - مبل سلطنتی - مبلمان منزل - مبلمان اداری - خرید مبلمان - مبل چست - صنایع چوبی - مبلمان استیل - پخش مبلمان - فروش مبلمان - فروش مبل ارزان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل و میز - خرید مبل ال - مبلمان مدرن - تولید مبلمان - مبل استیل - مبلمان چستر - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - مبل راحتی - مبلمان کلاسیک - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - فروش مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : آیسان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - مبلمان استیل - مبلمان منزل - مبلمان اداری - مبل سلطنتی - فروش مبل راحتی - مبل راحتی - مبلمان سلطنتی - سرویس خواب - مبل چست - مبلمان چستر - تولید مبلمان - صنایع چوبی - مبلمان مدرن - پخش مبلمان - خرید مبل ال - فروش مبل - فروش مبل ارزان - مبل و میز - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل استیل - میز نهار خوری -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل راحتی - مبلمان مدرن - تولید مبلمان - مبلمان استیل - مبلمان کلاسیک - مبل استیل - مبل ارزان قیمت - مبل چست - خرید مبل ارزان قیمت - مبل و میز - میز نهار خوری - فروش مبل - خرید مبلمان - خرید مبل ال - مبلمان منزل - صنایع چوبی - مبل راحتی - مبلمان چستر - فروش مبل ارزان - مبلمان سلطنتی - مبل تختخواب شو - سرویس خواب - مبل سلطنتی - مبلمان اداری - پخش مبلمان - فروش مبلمان -
0 %
نام مرکز : ایتال استیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل تختخواب شو - فروش مبل راحتی - فروش مبلمان - خرید مبل ال - خرید مبل ارزان قیمت - مبل سلطنتی - فروش مبل - پخش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان کلاسیک - خرید مبلمان - مبل استیل - مبل و میز - مبل چست - تولید مبلمان - فروش مبل ارزان - مبلمان مدرن - میز نهار خوری - مبلمان منزل - مبلمان استیل - مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - مبلمان چستر - صنایع چوبی - سرویس خواب - مبلمان سلطنتی -
0 %
نام مرکز : عبادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل و میز - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبلمان سلطنتی - فروش مبلمان - مبل چست - خرید مبل ارزان قیمت - پخش مبلمان - فروش مبل راحتی - فروش مبل - خرید مبل ال - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - مبل سلطنتی - صنایع چوبی - مبلمان منزل - مبلمان استیل - مبل استیل - مبلمان اداری - خرید مبلمان - مبل راحتی - مبل تختخواب شو - فروش مبل ارزان - میز نهار خوری - تولید مبلمان - مبل ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : سالار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان کلاسیک - مبلمان اداری - مبلمان منزل - مبلمان سلطنتی - صنایع چوبی - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبل ال - مبل تختخواب شو - فروش مبل - فروش مبل ارزان - مبلمان مدرن - فروش مبل راحتی - مبل و میز - مبلمان استیل - مبل استیل - خرید مبلمان - فروش مبلمان - سرویس خواب - تولید مبلمان - مبل ارزان قیمت - مبل سلطنتی - مبلمان چستر - مبل راحتی - مبل چست - پخش مبلمان -
0 %
نام مرکز : راش کاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - میز نهار خوری - فروش مبل ارزان - مبلمان منزل - خرید مبل ال - مبل سلطنتی - مبلمان مدرن - خرید مبلمان - فروش مبل راحتی - مبل استیل - فروش مبل - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل راحتی - مبل و میز - مبلمان استیل - مبل چست - پخش مبلمان - صنایع چوبی - مبلمان سلطنتی - مبلمان چستر - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبل تختخواب شو - سرویس خواب - مبل ارزان قیمت - مبلمان اداری -
0 %
نام مرکز : استیل اورجینال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبل راحتی - صنایع چوبی - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - مبل تختخواب شو - مبلمان کلاسیک - خرید مبل ال - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبل و میز - تولید مبلمان - مبل چست - میز نهار خوری - مبلمان چستر - پخش مبلمان - فروش مبل ارزان - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - مبل سلطنتی - مبل استیل - مبلمان منزل -
0 %
نام مرکز : پارس آذین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبلمان - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبلمان استیل - مبلمان منزل - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - تولید مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان اداری - مبلمان مدرن - مبل و میز - میز نهار خوری - سرویس خواب - فروش مبل ارزان - مبلمان کلاسیک - مبل تختخواب شو - فروش مبل - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبل راحتی - خرید مبلمان - صنایع چوبی -
0 %
نام مرکز : سردار جنگل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل چست - میز نهار خوری - خرید مبل ال - پخش مبلمان - خرید مبلمان - فروش مبل راحتی - مبل و میز - مبلمان اداری - مبلمان استیل - مبلمان مدرن - مبل تختخواب شو - فروش مبل - فروش مبلمان - مبل ارزان قیمت - مبل سلطنتی - مبلمان چستر - مبل استیل - مبل راحتی - مبلمان منزل - فروش مبل ارزان - مبلمان کلاسیک - مبلمان سلطنتی - صنایع چوبی - تولید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - سرویس خواب -
0 %
نام مرکز : صنعت چوب عصر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - سرویس خواب - خرید مبلمان - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبلمان چستر - مبل تختخواب شو - مبلمان استیل - پخش مبلمان - مبلمان سلطنتی - مبل و میز - فروش مبل - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ال - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبل ارزان - فروش مبل راحتی - مبلمان مدرن - مبلمان منزل - صنایع چوبی - مبلمان کلاسیک - تولید مبلمان - مبلمان اداری - فروش مبلمان -
0 %
نام مرکز : آکو
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان منزل - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - میز نهار خوری - مبلمان کلاسیک - سرویس خواب - مبلمان استیل - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان چستر - فروش مبل ارزان - پخش مبلمان - فروش مبلمان - فروش مبل راحتی - خرید مبلمان - فروش مبل - صنایع چوبی - مبلمان مدرن - مبل تختخواب شو - مبلمان اداری - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبل و میز - تولید مبلمان -
0 %
نام مرکز : مبلمان امیرعباس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبلمان - مبل و میز - مبل سلطنتی - فروش مبل ارزان - مبلمان مدرن - مبلمان کلاسیک - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - مبلمان منزل - خرید مبل ال - خرید مبلمان - سرویس خواب - مبل راحتی - مبل چست - مبلمان چستر - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - صنایع چوبی - تولید مبلمان - پخش مبلمان - مبلمان اداری - فروش مبل - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - مبل استیل -
0 %
تعداد مراکز :117
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه مبلمان مناسب انتخاب کنیم؟ 
 
نکات مهم در خرید مبل: تناسب
ابعاد و اندازه یکی از نکات مهم در خرید مبل محسوب می شود. مبل جدید شما باید متناسب با اندازه و شکل فضای نشیمن تان انتخاب شود. پیش از خرید مبلتان فضای رفت و آمد در اتاقتان را در نظر بگیرید حتی می توانید روی زمین علامت گذاری کنید تا مطمئن شوید فضای اشغال شده فعالیت های شما را مختل نخواهد کرد.

نکته: به همان اندازه تناسب یک مبل در فضای داخلی مهم است، تناسب آن برای رسیدن به فضای داخلی خانه تان نیز اهمیت دارد. در انتخاب مبل خود به ابعاد درگاه، ورودی و یا راه پله خود دقت کنید که آیا به راحتی از آن عبور می کند یا نه .


نکات مهم در خرید مبل: راحتی
راحتی یکی دیگر از نکات مهم در خرید مبل است. توجه داشته باشید که علاوه بر زیبایی یک مبل ایده آل باید حتما راحت و با کیفیت باشد چرا که دست کم پنج سال دیگر می خواهید از آن استفاده کنید، پس راحتی و کیفیت ساخت باید شاخص مهمی برای خرید مبل شما باشد.نکات مهم در خرید مبل: شکل و اندازه

اگر اتاق نشیمن شما باریک و کوچک است و با قرار دادن یک مبل در این فضا سایر عملکردهای شما مختل می شود، پس به دنبال خرید یک مبل هماهنگ با شکل و اندازه ی فضای نشیمن خود بروید و از داشتنش لذت ببرید.


نکات مهم در خرید مبل: کاربرد
یکی از نکات مهم در خرید مبل در نظر گرفتن کاربرد آن است به طور مثال اگر مبل انتخابی شما برای تماشای تلوزیون است پس انتخاب مبل L شکل و یا U شکل نسبت به مبلمان استیل گزینه ی ایده آل و صحیح تری برای شما می باشد چرا که همه ی اعضای خانواده را می تواند دور هم جمع کند و با استفاده از آن ها راحتی مناسبی در این فضا خواهید داشت.

نکات مهم در خرید مبل: انتخاب بدنه مقاوم

انتخاب یک مبل با بدنه ی محکم و مقاوم از نکات مهم در خرید مبل به شمار می رود که باید به آن توجه بیشتری داشت. قاب های چوبی بهترین انتخاب برای بدنه مبلمان محسوب می شود، فریم و قاب فلزی نیز برای این منظور مناسب است اما جا به جایی مبلمان را با چالش مواجه خواهد کرد.


نکات مهم در خرید مبل: شکل دسته
شاید شکل دسته مبل از نکات مهم در خرید مبل محسوب نشود، اما باید بگوییم که راحتی دسته مبل نیز به اندازه نشیمنش دارای اهمیت است، یک دسته باریک و سفت مانع از آرامش شما در زمان استراحت، فیلم دیدن و یا گپ و گفتگو می شود پس در انتخاب مبلمتان حتما به راحتی دسته ها نیز توجه کنید.


نکات مهم در خرید مبل: کوسن
 به طور معمول سه کوسن برای پشتی مبل ها در نظر می گیرند، اما می توانید خودتان کوسن های اضافی و تزئینی به مبلمانتان اضافه کنید حتما توجه داشته باشید که نهایتا دو کسن روی مبلمان خود قرار دهید، مبل برای نشستن است نه ویترین نمایش کوسن های شما!

نکات مهم در خرید مبل: پارچه

انتخاب پارچه یکی از نکات مهم در خرید مبل به شمار می آید نکته ای که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و جلوه فضای داخلی شما خواهد داشت. در انتخاب طرح و رنگ پارچه تان باید به هماهنگی آن با فضای نشیمن تان بپردازید. برای داشتن یک انتخاب مناسب بهتر است پیش از خرید به مطلب انواع پارچه رومبلی را قبل از خرید بشناسید! از چیدانه سری بزنید.


نکات مهم در خرید مبل: جنس
جنس پارچه رو مبلی در واقع تاثیر زیادی در زیبایی و ظاهر سبک دکوراسیون شما دارد. باید توجه داشته باشید که حتما نوع بادوام آن ها را انتخاب کنید و سال ها در دکوراسیون خود داشته باشید و مثل روز اول در فضای داخلی تان بدرخشد، پس بهتر است در هنگام خرید از فروشگاه های معتبر خرید کنید و از آن ها نحوه ی نگهداری و مراقبت آن ها را بپرسید تا بتوانید همیشه مبلمانی منحصر به فرد داشته باشید.


نکات مهم در خرید مبل: رنگ
برای انتخاب رنگ مبل مورد علاقه تان حتما به سبک، ابعاد و سایر جزییات دکوراسیون خود باید توجه داشته باشید. در این انتخاب خود ست کردن پرده، مبلمان و فرش در دکوراسیون منزل را فراموش نکنید! و توجه داشته باشید که اگر فرزند کوچکی دارید و رفت و آمد در فضای نشمن شما زیاد است و یا زمان نظافت را ندارید پس رنگ های چرک تاب بهترین انتخاب برای شما محسوب می شود.
 

منبع: www.chidaneh.com
4.1 امتیاز از 11 رأی
جدیدترین مقالات
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .