ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در شهر تهران

نام مرکز : پونک بار
حمل و نقل بین المللی/ حمل و نقل بار و کالا (شرکت)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آتشپا
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت نیک رکاب
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : باشه پارسه
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت سی دلف - دفتر مرکزی
حمل و نقل دریایی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شرکت آسیا
حمل و نقل دریایی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت مرسل
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شرکت فانوس طلایی جزیره
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل با کشتی و قایق لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : ایرانیان پیشرو پارس
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دربکس
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت بنیاد (بوسکو)
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ایران شتاب
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته
اتحادیه, انجمن و تعاونی/ حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شرکت سینا
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : اوج شفق
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : شرکت تابان ترابر
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : امرتات راه دریا
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت هدف مارین
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : گاه بار
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دنیا بار
حمل و نقل بار و کالا (شرکت)/ حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آریا مارین راد
حمل و نقل بین المللی/ حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل با کشتی و قایق لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : آنی بار پرواز فر
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : تهران آسمان
آژانس هواپیمایی و خدمات مسافرتی/ حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - آژانس هواپیمایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : پنج اقیانوس و هفت دریا
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شرکت روشن تیر
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : شرکت پروا ترابر
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : ایران ترکمن
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)/ بازرگانی: ترخیص کالا و خدمات گمرکی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل با کشتی و قایق لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت بازرگانی ویژن تجارت لوتوس
حمل و نقل بین المللی/ ترخیص کالا و خدمات گمرکی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - ترخیص کالا لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شرکت کارا پست (اکسپرس بین المللی)
آژانس و دفتر پستی حمل و نقل بار و کالا - هوایی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - آژانس و دفتر پستی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : صنعتی و خدمات مهندسی ایران
حمل و نقل دریایی (کشتی رانی)
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - خدمات دریایی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله قیطریه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دانا راه
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : پرشیا ترابر تهران
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله سید خندان شرق تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت اتحاد ایران
حمل و نقل بین المللی
نمایش تلفن و آدرس
حمل و نقل بین المللی - حمل و نقل بین المللی لیست بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین حمل و نقل بین المللی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین حمل و نقل بین المللی
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
تعداد مراکز :67
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
 حمل و نقل بین المللی به شاخه های زیر تقسیم بندی می شود:
 
حمل و نقل دریایی :
سهم حمل و نقل دریایی در جابجایی کالاها در تجارت بین المللی حدودا 90 درصد کل این تجارت را تشکیل میدهد،این میزان به لحاظ تناژی حدودا شش میلیارد تن از انواع کالاهاست که تقریبا یک سوم آن را کالاهای نفتی و یک سوم آنرا کالاهای خشک و فله و بقیه را کالاهای غیر فله تشکیل میدهند.
با توجه به احراز چنین درصدی از جابجایی کالا در تجارت جهانی اهمیت تجارت و حمل و نقل دریایی به عنوان 2 بخش جدا نشدنی قابل بررسی است،جهانی سازی موجب شده است تا دنیای کوچکتری ایجاد شود و اعضای متشکل آنرا بهم پیوسته کرده است ،بطوریکه هر سرمایه گذاری در یک نقطه از جهان میتواند در کشوری دور افتاده ایجاد شغل نماید و یا بالعکس .
به نظر میرسد که ارائه خدمات کارآمد در حمل و نقل دریایی از پارامترهای لازم و تاثیرگذار در انجام تجارت موفق بین المللی است،حمل و نقل کارآمد بطور یقین باعث افزایش تجارت بین المللی خواهد شد ،پارامترهای موثر بر چنین حمل و نقلی متاثر از مقررات و ضوابط حاکم بر حمل و نقل و همچنین حاکم بر خدمات جانبی به نحوی بر هزینه های حمل و نقل اثر گذار خواهد بود.
مزایا:
1) حمل دریایی نسبت به بقیه روش ها ارزانتر بوده و به همین دلیل صاحبان کالا و شرکت های تجاری ترجیح میدهند کالای خود را با آب های آزاد حمل کنند ،میتوان گفت بیشترین حجم تجارت و حمل و نقل از طریق دریا و آب های آزاد انجام میشود.
2) امتیاز دیگری که این روش دارد.ثابت بودن نرخ کرایه است ،چون نرخ کرایه  را شرکت های بزرگ حمل و نقل تعیین میکنند و تقریبا نرخ ثابتی است که همه ملزم به رعایت آن هستند.(البته کشتی های آزاد با توافق صاحب کالا و شرکت حمل نرخ راتعیین می کنند.)
3)مزیت دیگر آن حمل کالا با حجم بالاست،از طریق آبهای آزاد محموله های نسبتا سنگین تا حدود 200تا 500 هزار تن را به سهولت میتوان با یک کشتی از بندری به بندر دیگر جابجا کرد.
4) مزیت دیگر آن این است که ضریب اطمینان و ایمنی حمل از طریق آب های آزاد بالاست چون کسانیکه کالا را حمل میکنند موظف به رعایت استاندارد ها و قوانین بین المللی هستندو خریدار و فروشنده باید اینکوترمز را رعایت کنند.تقریبا این روش بدون خطر است و به کالا و خدمه آسیب نمیرسد.
معایب:
میتوان گفت تنها عیب حمل از طریق دریا ،زمان تحویل کالاست که نسبت به حمل هوایی و زمینی بیشتر است در صورتیکه زمان برای شما اهمیت دارد این روش توصیه نمیشود.

حمل و نقل هوایی :
در عصری که زمان ارزش فراوان پیدا کرده،حمل و نقل هوایی در کشورهایی مانند ایران با فواصل زیاد بین بیشتر شهرها جایگاه مهمی دارد،بخش های مختلف این صنعت دچار مشکلاتی است که توسط ایرانی ها قابل برطرف کردن هستندباید همه به این باور برسیم که مشکلاتمان بدست خودمان حل خواهد شد.
صنعت هوایی و هوانوردی شامل شرکت های سازنده هواپیما و متعلقات ،شرکت های اپراتور، دستگاه نظارت شرکت های تعمیر و نگهداری ،آموزشهای خلبانی و ... که لازم است شناسایی و برطرف شوند .
مزایا :
مهمترین رکن حمل از طریق هواپیما سرعت آن است که نسبت به حمل دریایی بسیار سریعتر است،در ایمنی حمله هوایی هم نسبتا بالاست و کمتر به کالا آسیب وارد میشود.
معایب:
1) بزرگترین عیب این روش هزینه ی بلای آن است.

2) با هواپیما هر نوع کالایی را نمیشود حمل کرد معمولا حمل هوایی برای کالاهای نسبتا کوچک و با ارزش استفاده میشود و برای کالاهای سنگین و حجیم حمل زمینی و آبی توصیه میشود.

حمل و نقل زمینی (جاده ای):
مزایا :
نیاز به سرمایه گذاری کمتر، سرمایه مورد نیاز برای حمل و نقل جاده ای بسیار کمتر از شیوه های دیگر از جمله راه آهن و حمل و نقل هوایی است.
1) خدمات درب به درب: مزیت برجسته حمل و نقل جاده ای ایجاد خدمات درب به درب یا انبار به انبار است.
2) خدمات قابل انعطاف:حمل و نقل جاده ای یک مزیت بزرگ نسبت به دیگر شیوه های حمل و نقل دارد و آن انعطاف پذیری این روش است،راه ها و زمان بندی را میتوان با توجه به نیازهای افراد تنظیم کرد.
3) مناسب برای هر مسافتی: مناسب برای هر مسافتی حتی کوتاه،تاخیر در حمل و نقل از جانب واسطه ها اجتناب پذیر استمحصولات را میتوان مستقیما در وسیله نقلیه جاده ای بارزده و مستقیم در مقصد تخلیه کرد.
4) آسیب کمتر به کالاها در موقع انتقال: حمل و نقل جاده ای برای حمل و نقل کالاهای حساس مانند ظروف چینی و ظروف شیشه ای که ریسک آسیب بالایی در روند جابجایی دارتد مناسب است.
5) سرعت در جابجایی: اگر بخواهیم بلافاصله کالاها را به مقاصد مختلف بفرستیم ،حمل و نقل جاده ای از راه آهن و حمل و نقل آبی سریعتر است .
6) صرفه جویی در هزینه های بسته بندی: در مقایسه با دیگر شیوه های حمل و نقل،روند بسته بندی در حمل و نقل جاده ای از پیچیدگی کمتری برخوردار است، برای حمل و نقل کالا توسط حمل و نقل جاده نیاز به بسته بندی کم یا اصلا نیاز به بسته بندی ندارد.
معایب :
طبیعت فصلی:
حمل و نقل جاده ای در روزهای بارانی شدید، سیل یا طوفان نا مناسب هستند.
 
منابع:
http://cta-co.com
حمل‌ و نقل دریایی‌ و ارسال بار توسط کشتی از رایج‌ترین راههای ارسال بارهای با حجم یا وزن بالاست. در بسیاری از موارد ارسال بار در مقیاس ۴۵ تا ۱۵۰۰ کیلو توسط خطوط هوایی‌ به صرفه تر و کم دردسر تر می‌باشد. ولی‌ در مواردی که بار از مقیاس ۱۵۰۰ کیلو (چه از نظر وزن و یا حجم) بیشتر بود گزینهٔ ارسال بار دریایی‌ گزینه‌ مناسب تری می‌باشد. باید دقت داشت باشید که حمل‌و نقل دریایی‌ فقط به صورت کانتینری در مقیاس ۲۰ فوت استاندارد، ۴۰ فوت استاندارد، ۴۰ فوت HQ ، بیست فوت و چهل فوت بدون سقف، ۲۰ فوت و ۴۰ فوت یخچالدار و چندین نوع دیگر قابل انجام می‌باشد.
عمده‌ ترین مزیتی که در مورد حمل و نقل دریایی‌ می‌توان به آن اشاره کرد مقیاس و حجم بالا و اقتصادی بار جا به جا شده در این مورد حمل و نقل می‌باشد. از آنجا که جا به جایی‌ دریایی‌ به صورت کانتینری انجام میشود مسافرینی که قصد فریت بار به صورت دریایی‌ را دارند فضای بسیار زیادی برای ارسال بار به صورت دریایی‌ در اختیار آنها میباشد و مانند ارسال هوایی‌ بار نیازی به محاسبه وزن و حجم دقیق وسائل خود برای محاسبه قیمت را ندارند.
دیگر مزیت موجود امکان انتقال کانتینر به محل بار گیری می‌باشد که امکان بسیار خوبی را برای جاچینی استاندارد و امن بار داخل کانتینر فراهم میاورد.
یکی‌ از مراحل مهم در حمل و نقل کانتینری انجام امور گمرکی و پلمپ کانتینر می‌باشد. حساسیت این مرحله به دلیل ارزیابی وسائل برای اطمینان از عدم وجود موارد ممنوع می‌باشد. عموما برای ارزیابی وسائل در گمرکات کلیه وسائل می‌بایست از کانتینر تخلیه و بسته‌ها به دقت وارسی شوند. نداشتن تجربه توسط نماینده حاضر در گمرک میتواند موجب آسیب دیدن وسائل هنگام ارزیابی در گمرکات ایران شود.
از جمله موارد رایجی که ارسال بار به صورت دریایی صورت می‌پذیرد میتوان به لیست زیر اشاره نمود. ارسال و صادرات وسائل منزل دریایی، ارسال و صادرات مبلمان دریایی، ارسال و صادرات تابلو فرش دریایی، ارسال و صادرات فرش دریایی، ارسال و صادرات صنایع دستی‌ دریایی، ارسال و صادرات میوه دریایی، ارسال و صادرات سبزیجات دریایی، ارسال و صادرات قارچ دریایی، ارسال و صادرات خشکبار دریایی، ارسال و صادرات زعفران دریایی، ارسال و صادرات بار تجاری دریایی، ارسال و صادرات وسائل رستوران دریایی، ارسال و صادرات تنور دریایی، ارسال و صادرات چینی آلات دریایی.

منابع:
http://icargo.ir
0 امتیاز از 0 رأی
جدیدترین مقالات
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.