ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین ترک اعتیاد در شهر تهران

نام مرکز : کیمیای رهایی
مرکز درمان اعتیاد به انواع مخدرها
نمایش تلفن و آدرس
مرکز تخصصی درمان مــواد مخدر، محرک، الکل و سیگار
ترک سیگار و الکل به وسیله طب سوزنی و طب سنتی ، مشاوره و روانشناسی بیمار و خانواده
خدمات حضوری و آنلاین - مشاوره تلفنی رایگان
لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : مرکز درمان سو مصرف مواد نخست
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - ترک شیشه - ترک کمیکال - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - سم زدایی - سم زدایی مواد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد با دارو - درمان اعتیاد به مواد مخدر - ترک الکل - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - بهترین مرکز ترک اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - کمپ ترک اعتیاد - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی با متادون - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - بازپروری - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - درمان معتاد - درمان اعتیاد به اکس - اعتیاد - مرکز بستری ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان و ترک اعتیاد - ترک سیگار و قلیان - مرکز ترک اعتیاد - ترک محرک - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آینده
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - ترک شیشه - مرکز بستری ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - مرکز ترک اعتیاد - اعتیاد - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد با دارو - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد با متادون - بازپروری - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - ترک الکل - سم زدایی - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان اعتیاد به اکس - ترک کمیکال - درمان معتاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - سم زدایی مواد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد به مواد مخدر - کمپ ترک اعتیاد - ترک سیگار و قلیان - ترک محرک - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان و ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا حسین
ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی - سم زدایی - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - ترک کمیکال - بازپروری - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - مرکز بستری ترک اعتیاد - اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - سم زدایی مواد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - ترک الکل - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد به مواد کانابیس با متادون از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد با دارو - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - مرکز ترک اعتیاد - ترک شیشه - ترک سیگار و قلیان - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد به اکس - درمان و ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان معتاد - ترک محرک - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : رها
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - بازپروری - ترک محرک - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس با متادون - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - سم زدایی - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - ترک کمیکال - ترک سیگار و قلیان - درمان اعتیاد به مواد مخدر - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با دارو - درمان معتاد - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - ترک شیشه - ترک الکل - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان اعتیاد به روش طب سنتی از انواع مواد مخدر - اعتیاد - سم زدایی مواد - مرکز بستری ترک اعتیاد - درمان و ترک اعتیاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : خانه مهر
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - سم زدایی مواد - ترک سیگار و قلیان - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد با روان درمانی - سم زدایی - بهترین مرکز ترک اعتیاد با متادون - درمان معتاد - درمان اعتیاد با دارو - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد به مواد محرک از انواع مواد مخدر - ترک محرک - درمان اعتیاد با طب سوزنی - مرکز ترک اعتیاد - ترک شیشه - بازپروری - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان و ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - مرکز بستری ترک اعتیاد - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - ترک کمیکال - ترک الکل - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بهشتی
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - ترک الکل - سم زدایی - درمان و ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با دارو - مرکز بستری ترک اعتیاد - ترک کمیکال با متادون - درمان اعتیاد به اکس - ترک سیگار و قلیان - بازپروری - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - ترک شیشه - کمپ ترک اعتیاد - سم زدایی مواد - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - اعتیاد - درمان معتاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان اعتیاد به مواد مخدر - ترک محرک از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - مرکز ترک اعتیاد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن باقرزاده
ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - بهترین مرکز ترک اعتیاد - اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد مخدر - بازپروری از انواع مواد مخدر - مرکز بستری ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - سم زدایی - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - ترک کمیکال - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - ترک شیشه - کلینیک ترک اعتیاد - ترک سیگار و قلیان - سم زدایی مواد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان و ترک اعتیاد - درمان معتاد - درمان اعتیاد به اکس - مرکز ترک اعتیاد با متادون - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با دارو - ترک محرک - درمان اعتیاد با روان درمانی - ترک الکل - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : آناهیتا
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - بازپروری - بهترین مرکز ترک اعتیاد - مرکز بستری ترک اعتیاد - سم زدایی - سم زدایی مواد - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - کمپ ترک اعتیاد - مرکز ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - درمانگاه - درمان و ترک اعتیاد با متادون - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله پیروزی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : تبسم
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - مرکز بستری ترک اعتیاد - ترک الکل - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - اعتیاد - ترک سیگار و قلیان - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد به اکس - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - کمپ ترک اعتیاد - بازپروری - درمان معتاد با متادون - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - ترک کمیکال - سم زدایی - درمان اعتیاد با دارو - درمان اعتیاد با طب سوزنی - سم زدایی مواد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی - ترک محرک - درمان و ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - درمان اعتیاد به مواد محرک - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - ترک شیشه - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - کلینیک ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - مرکز ترک اعتیاد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : کمپ ترک اعتیاد همت
خدمات ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - بازپروری - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با دارو - ترک محرک - سم زدایی - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان و ترک اعتیاد - مرکز ترک اعتیاد - ترک شیشه - درمان اعتیاد به اکس - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان معتاد - سم زدایی مواد - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد با روان درمانی با متادون - اعتیاد - ترک الکل - ترک سیگار و قلیان - بهترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - مرکز بستری ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - ترک کمیکال - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله شهرزیبا غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : شفاخانه تهران - مسعودیه
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - ترک محرک - مرکز بستری ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - ترک کمیکال - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد با دارو - بهترین مرکز ترک اعتیاد - ترک سیگار و قلیان - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - کمپ ترک اعتیاد - اعتیاد - درمان معتاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - درمان اعتیاد به مواد محرک - سم زدایی مواد - کلینیک ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان و ترک اعتیاد - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد با متادون - سم زدایی - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - بازپروری - ترک شیشه - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - ترک الکل - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد با طب سوزنی - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر قاسم بهنام
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - ترک سیگار و قلیان - سم زدایی - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با طب سوزنی - سم زدایی مواد - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - درمان و ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - بازپروری - درمان معتاد - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - ترک محرک با متادون - اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد محرک - مرکز بستری ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با دارو - ترک الکل - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - بهترین مرکز ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد به مواد مخدر - ترک کمیکال - ترک شیشه - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : رازی (شبانه روزی)
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - ترک شیشه - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - ترک الکل - ترک سیگار و قلیان - بازپروری - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد با روان درمانی - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد مخدر - ترک محرک - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد با دارو - سم زدایی - درمان معتاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان و ترک اعتیاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - ترک کمیکال - مرکز بستری ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس از انواع مواد مخدر با متادون - مرکز ترک اعتیاد - سم زدایی مواد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : پارسیان
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - درمان معتاد با متادون - درمان اعتیاد به مواد محرک - سم زدایی - مرکز بستری ترک اعتیاد - مرکز ترک اعتیاد - ترک محرک - ترک سیگار و قلیان - بازپروری - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - اعتیاد - سم زدایی مواد - درمان اعتیاد با دارو از انواع مواد مخدر - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد با طب سوزنی - ترک شیشه - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - ترک الکل - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد با روان درمانی - ترک کمیکال - بهترین مرکز ترک اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - کمپ ترک اعتیاد - درمان و ترک اعتیاد - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر سید مجید عزیز محمدی
ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - درمان و ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - بازپروری - درمان اعتیاد با دارو - درمان اعتیاد به مواد مخدر - بهترین مرکز ترک اعتیاد - ترک الکل - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - ترک کمیکال - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - ترک محرک از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - درمان اعتیاد با طب سوزنی - مرکز بستری ترک اعتیاد - کمپ ترک اعتیاد - اعتیاد - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - سم زدایی - درمان معتاد - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد به مواد محرک - ترک شیشه - مرکز ترک اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی - ترک سیگار و قلیان با متادون - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - سم زدایی مواد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : کمپ ترک اعتیاد تهران
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - مرکز ترک اعتیاد - بازپروری - کلینیک ترک اعتیاد - درمانگاه با متادون - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - کمپ ترک اعتیاد - مرکز بستری ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - سم زدایی مواد - سم زدایی از انواع مواد مخدر - درمان و ترک اعتیاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : آتیه سبز
ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - اعتیاد - ترک محرک - درمان اعتیاد به مواد مخدر - ترک سیگار و قلیان - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد با طب سوزنی از انواع مواد مخدر - سم زدایی - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - مرکز بستری ترک اعتیاد - سم زدایی مواد - بهترین مرکز ترک اعتیاد با متادون - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - ترک شیشه - مرکز ترک اعتیاد - ترک کمیکال - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - درمان معتاد - بازپروری - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - درمان و ترک اعتیاد - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - کلینیک ترک اعتیاد - ترک الکل - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان اعتیاد با دارو - درمان اعتیاد با روان درمانی - کمپ ترک اعتیاد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : امید رهایی راگا
مرکز ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - مرکز بستری ترک اعتیاد - درمان معتاد - اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی - سم زدایی - درمان اعتیاد به مواد محرک - کلینیک ترک اعتیاد - بازپروری - ترک الکل - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم با متادون - ترک شیشه - کمپ ترک اعتیاد - درمان و ترک اعتیاد - ترک محرک - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - ترک سیگار و قلیان - درمان اعتیاد به روش طب سنتی از انواع مواد مخدر - بهترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به اکس - ترک کمیکال - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با دارو - سم زدایی مواد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : مرکز ترک اعتیاد تهران
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد محرک - مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد با دارو - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - ترک محرک - ترک الکل - درمان و ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - بازپروری - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد به اکس - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - ترک شیشه - بهترین مرکز ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - ترک کمیکال - ترک سیگار و قلیان با متادون - سم زدایی مواد - اعتیاد - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - سم زدایی - مرکز بستری ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان معتاد - کمپ ترک اعتیاد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : سرای امید
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد مخدر - ترک محرک از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد با دارو - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - کمپ ترک اعتیاد - بازپروری با متادون - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - ترک سیگار و قلیان - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان معتاد - ترک کمیکال - سم زدایی - درمان اعتیاد با روان درمانی - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - مرکز بستری ترک اعتیاد - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - سم زدایی مواد - اعتیاد - مرکز ترک اعتیاد - ترک شیشه - درمان و ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد محرک - ترک الکل - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : آفاق
حجامت و زالو درمانی
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - حجامت - زالو درمانی - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : راهی به سوی نور
درمان اعتیاد، مشاوره ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - درمان معتاد - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - بازپروری - ترک الکل - ترک کمیکال - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد به اکس - کمپ ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد با متادون - مرکز بستری ترک اعتیاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - درمان اعتیاد با دارو - ترک شیشه - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان و ترک اعتیاد - مرکز ترک اعتیاد - سم زدایی مواد - ترک محرک - ترک سیگار و قلیان - سم زدایی - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله سراج شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا مخبریان
ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - ترک اعتیاد با متادون - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - بازپروری - مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد به مواد محرک - ترک محرک - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - ترک الکل - درمان اعتیاد با دارو - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - سم زدایی - کمپ ترک اعتیاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - اعتیاد - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان و ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - مرکز بستری ترک اعتیاد - ترک کمیکال - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - درمان اعتیاد با طب سوزنی - ترک شیشه - درمان معتاد از انواع مواد مخدر - سم زدایی مواد - کلینیک ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - ترک سیگار و قلیان - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : سینا بهزادی
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - ترک الکل - درمان اعتیاد به اکس - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - بهترین مرکز ترک اعتیاد - مرکز ترک اعتیاد - درمان معتاد - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد با روان درمانی - درمان اعتیاد با دارو - ترک محرک - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - بازپروری - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان اعتیاد با طب سوزنی - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - درمان و ترک اعتیاد - سم زدایی - مرکز بستری ترک اعتیاد با متادون - ترک کمیکال - ترک شیشه - اعتیاد از انواع مواد مخدر - کلینیک ترک اعتیاد - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - سم زدایی مواد - ترک سیگار و قلیان - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : شرق آفتاب
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - بازپروری - درمان و ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - مرکز بستری ترک اعتیاد - مرکز ترک اعتیاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - سم زدایی مواد با متادون - کمپ ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - سم زدایی - کلینیک ترک اعتیاد - درمانگاه - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله چیذر شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : شمیران
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد
نمایش تلفن و آدرس
ترک اعتیاد - ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - درمان اعتیاد با دارو - کلینیک ترک اعتیاد - ترک کمیکال - ترک شیشه - سم زدایی مواد - مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به مواد مخدر - درمان اعتیاد به اکس - درمان اعتیاد به مواد توهم زا - ترک محرک - درمان اعتیاد به مواد کانابیس - درمان اعتیاد با روان درمانی - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - مرکز بستری ترک اعتیاد - ترک الکل با متادون - درمان اعتیاد به مواد محرک - درمان اعتیاد مبتنی بر طرحواره - درمان معتاد - درمان اعتیاد با طب سوزنی - ترک سیگار و قلیان - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز ترک اعتیاد - درمان اعتیاد با هیپنوتیزم - کمپ ترک اعتیاد - درمان اعتیاد به روش طب سنتی - سم زدایی - بازپروری - درمان اعتیاد با هیپنوتراپی - درمان و ترک اعتیاد - بهترین مرکز ترک اعتیاد - اعتیاد - لیست بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ترک اعتیاد در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ترک اعتیاد
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :27
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
ترک اعتیاد
 
ترک اعتیاد به مواد مخدر به روند درمان روانی یا پزشکی اعتیاد به مواد مخدر مانند تریاک، هروئین، کوکائین، برخی داروها و الکل اطلاق می‌شود.بنا بر تعریف اداره خدمات مواد مخدر و بهداشت روانی آمریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی، که بر اساس تجربیات کسانی که خود را از چنگال اعتیاد رها کرده‌اند بنا شده‌است، تعریف ترک اعتیاد (بهبودی از اعتیاد) به شرح زیر است: «بهبودی یک فرایند تغییر است که از طریق آن افراد برای به دست آوردن سلامت و رفاه و آسایش خود و به دست گرفتن اختیار زندگی تلاش کرده و سعی می‌کنند تا همه امکانات و قابلیت‌های بالقوهٔ خود را مجدداً به دست آورند.»

مرکز ترک اعتیاد
در مراکز ترک اعتیاد یا مراکز بازپروری، معتادان مددجو، پس از پذیرش، با نظارت مددکاران دوره درمانی را می‌گذرانند. در مورد معتادان و کارتن‌خواب‌های تنها مانده، مددکاران، خانواده معتاد را شناسایی می‌کنند و آن‌ها را در جریان وضع فرد بیمار قرار می‌دهند.

مددجویان بعد از گذراندن دوره ترک اعتیاد و مرحله سم‌زدایی، وقتی از اتاق قرنطینه خارج می‌شوند هم‌زمان با شرکت در دوره‌ها و جلسات ترک اعتیاد با نظارت مددکاران در کارگاه‌های مهارت‌آموزی مشغول به کار می‌شوند. اشتغال و کسب درآمد مهم‌ترین دغدغه افرادی است که اعتیاد را کنار گذاشته‌اند و می‌خواهند به زندگی عادی برگردند. بدین منظور معمولاً در کمپ‌های ترک اعتیاد مرکز مهارت‌آموزی هم ایجاد می‌شود. در پی پاک ماندن فرد ترک اعتیاد کرده، گاه مددکاران برای آگاهی دادن به خانواده‌های آن‌ها با خانواده‌ها تماس می‌گیرند تا اعتماد آن‌ها را به تحول جدید جلب کنند.

بهبودی با برنامه‌های ۱۲ قدم
برنامه‌های دوازده قدم مجموعه‌ای از اصول هستند که اقدام‌های لازم برای بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر، اجبار به مصرف، و اعتیادهای رفتاری را در اختیار ما قرار می‌دهد. برنامهٔ ۱۲ قدم معالجهٔ پزشکی نیست بلکه بهبودی از این طریق بر اساس تجربیات افرادی است که مبتلا به بیماری اعتیاد بوده و موفق به یافتن راه حلی در جهت بهبودی شده‌اند.

انجمن روان پزشکان آمریکا کارکرد ۱۲ قدم را چنین خلاصه کرده‌است:

اقرار به اینکه یک معتاد توانایی کنترل اعتیاد و اجبار به مصرف خود را ندارد
باور اینکه تنها یک نیروی برتر می‌تواند توانایی لازم را برای آن‌ها فراهم کند
مرور خطاهای گذشته به کمک یک راهنما یا یک عضو با تجربه
جبران خسارت اشتباهات گذشته
یادگیری روش زندگی جدید با استفاده از الگوهای رفتاری جدید
کمک به معتادان در حال عذاب دیگر که از همان اعتیاد و اجبار به مصرف رنج می‌کشند
روزهای اولیه ترک
اغلب معتادان در روزهای اولیه ترک اعتیاد دچار ترس و وحشت شده و دچار بی قراری می‌شوند. توصیه می‌شود جهت غلبه بر حالات و بیقراری‌های عذاب‌آور جسمی و روانی در روزهای اول بهبودی این اقدامات انجام شود:
پذیرش بیماری اعتیاد
تحمل کردن عوارض خماری
سازش کردن با نوسانات اخلاقی
مبارزه با افکار
اعتماد کردن به فرایند بهبودی
خود داری از بازگشت به اعتیاد
با خود بگوئیم: از اولش قرار بود فقط یک بار مواد را امتحان کنم ولی شروع کردنش همان و ادامه دادنش همان! اما دیگر بس است دیگر هرگز نمی‌خواهم بنده و بردهٔ مواد باشم. حالا که با کلی زحمت و مرارت کنار گذاشتمش دیگر خودم را گول نمی‌زنم که بگویم ایندفعه با دفعات پیش فرق می‌کند و میتوانم مقدار مصرفم را کنترل کنم. نه نمی‌توانم! پس حتی یک بار هم به آن بر نمی‌گردم تا مجبور نشوم تا آخر عمر با بیماری اعتیاد کلنجار بروم. زندگی پر از رنج است ولی مصرف مواد راه حل نیست بلکه فقط اوضاع را خرابتر می‌کند.

داروهای ترک اعتیاد به مواد مخدر
بوپرنورفین (به عنوان ضد درد، مسکن قوی و جایگزین مواد مخدر و اعتیاد آور)
شربت تریاک (یک ماده مخدر و مسکن درد و اعتیاد آور)
متادون (داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد به هروئین و مواد مخدر و اعتیاد آور)
حب جدوار یا حب الشفاء (داروی ترک اعتیاد، مسکن قوی و ضد درد با اثرات تقویتی بدون ایجاد وابستگی و اعتیاد)
نالوکسان (برای تشخیص و درمان مسمومیت‌ها با مواد مخدر یا کومای ناشی از آن مصرف می‌شود)
نالتروکسان (به عنوان داروی کمکی برای درمان اعتیاد به کار می‌رود)
 

منبع : wikipedia.org
4.1 امتیاز از 18 رأی
جدیدترین مقالات
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
کتاب صوتی یا کتاب گویا متن کتابی است که توسط یک یا چند گوینده خوانده می‌ شود و به صورت فایل صوتی در می‌آید. گاهی اوقات نویسنده با صدای خودش کتاب را می‌ خواند و گاهی گویندگان حرفه‌ ای این کار را انجام می‌ دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا راجع به اهمیت، ماهیت و چیستی کتاب صوتی برایتان بگوییم.
کامپیوترها به علت انعطاف پذیری زیاد، در بالا بردن میزان هوش و تواناییهای کاری بسیار موثرند و استفاده از آنها بسیار ساده شده است.به این دلیل در کشورهای پیشرفته، آموزش کامپیوتر از سطح دبستان به بالا جود دارد و فراگیری کامپیوتر اجباری است.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.