ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین بیمه در شهر تهران

نام مرکز : دانا - کاوسی - کد 617
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه مهندسی - صدور بیمه با تخفیف عمر - بهترین بیمه نامه درمان شخص ثالث - نمایندگی بیمه اتومبیل - کارگزاران بیمه مسئولیت - بهترین بیمه - صدور بیمه آتش سوزی ارزان بدنه - صدور انواع بیمه -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد - توده خیل - کد 1754
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بهترین بیمه اتومبیل - صدور بیمه ارزان عمر مسئولیت - نمایندگی بیمه مهندسی بدنه شخص ثالث درمان - صدور بیمه با تخفیف آتش سوزی - بهترین بیمه نامه - صدور انواع بیمه - کارگزاران بیمه -
0 %
نام مرکز : تامین اجتماعی - شعبه 11 - کارگزاری 54
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - صدور انواع بیمه مهندسی شخص ثالث - بهترین بیمه آتش سوزی ارزان - صدور بیمه با تخفیف - صدور بیمه - بهترین بیمه نامه اتومبیل درمان مسئولیت - کارگزاران بیمه - نمایندگی بیمه عمر بدنه -
0 %
نام مرکز : بیمه پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه آتش سوزی ارزان - صدور انواع بیمه درمان عمر - کارگزاران بیمه مسئولیت - نمایندگی بیمه ثالث بدنه شخص ثالث مهندسی پاسارگاد - بهترین بیمه نامه - صدور بیمه با تخفیف اتومبیل - بهترین بیمه - صدور بیمه -
0 %
نام مرکز : ایران - رهپویش - کد 3057
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه اتومبیل - بهترین بیمه نامه - نمایندگی بیمه مهندسی بدنه عمر مسئولیت شخص ثالث - کارگزاران بیمه - صدور انواع بیمه آتش سوزی درمان - بهترین بیمه - صدور بیمه با تخفیف - صدور بیمه ارزان -
0 %
نام مرکز : شرکت کوثر
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه مسئولیت - صدور بیمه با تخفیف ارزان مهندسی آتش سوزی عمر اتومبیل - بهترین بیمه بدنه - نمایندگی بیمه - صدور انواع بیمه شخص ثالث - بهترین بیمه نامه درمان - صدور بیمه - کارگزاران بیمه -
0 %
نام مرکز : ایران - مهربان - کد 5059
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه مهندسی اتومبیل شخص ثالث درمان عمر - صدور انواع بیمه مسئولیت آتش سوزی - صدور بیمه با تخفیف - نمایندگی بیمه بدنه - کارگزاران بیمه - بهترین بیمه نامه - بهترین بیمه - صدور بیمه ارزان -
0 %
نام مرکز : ایران - حامی - کد 5415
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه بدنه - بهترین بیمه مهندسی - صدور بیمه مسئولیت - نمایندگی بیمه - صدور بیمه با تخفیف عمر آتش سوزی درمان - بهترین بیمه نامه - کارگزاران بیمه اتومبیل ارزان شخص ثالث - صدور انواع بیمه -
0 %
نام مرکز : ایران - سیاهپوش - کد 5694
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه بدنه عمر - بهترین بیمه نامه آتش سوزی - بهترین بیمه - صدور انواع بیمه اتومبیل - صدور بیمه با تخفیف مهندسی درمان ارزان مسئولیت - کارگزاران بیمه شخص ثالث - صدور بیمه - نمایندگی بیمه -
0 %
نام مرکز : البرز - فرشاد - کد 4718
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه اتومبیل عمر شخص ثالث - بهترین بیمه - صدور انواع بیمه - نمایندگی بیمه - صدور بیمه - صدور بیمه با تخفیف مهندسی بدنه - بهترین بیمه نامه ارزان - کارگزاران بیمه آتش سوزی مسئولیت درمان -
0 %
نام مرکز : ایران - حیدریون - کد 4251
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بهترین بیمه نامه - صدور بیمه با تخفیف مسئولیت بدنه - صدور بیمه اتومبیل - کارگزاران بیمه درمان شخص ثالث ارزان آتش سوزی - بهترین بیمه عمر - صدور انواع بیمه مهندسی - نمایندگی بیمه -
0 %
نام مرکز : دانا - نخعی - کد 9195
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه آتش سوزی عمر - بهترین بیمه ارزان اتومبیل - کارگزاران بیمه مسئولیت مهندسی درمان بدنه شخص ثالث - بهترین بیمه نامه - نمایندگی بیمه - صدور بیمه با تخفیف - صدور بیمه - صدور انواع بیمه -
0 %
نام مرکز : آسیا - خادمی - کد 2572
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - نمایندگی بیمه - کارگزاران بیمه - صدور بیمه با تخفیف شخص ثالث عمر - بهترین بیمه - بهترین بیمه نامه بدنه آتش سوزی درمان - صدور بیمه اتومبیل ارزان مسئولیت - صدور انواع بیمه مهندسی -
0 %
نام مرکز : ایران - شاددل - کد 20375
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه مهندسی - صدور بیمه آتش سوزی شخص ثالث اتومبیل مسئولیت - بهترین بیمه - کارگزاران بیمه - صدور انواع بیمه عمر - نمایندگی بیمه بدنه درمان - صدور بیمه با تخفیف ارزان - بهترین بیمه نامه -
0 %
نام مرکز : ایران - معتمدی - کد 4205
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - صدور بیمه درمان - بهترین بیمه نامه - صدور انواع بیمه - نمایندگی بیمه بدنه شخص ثالث اتومبیل عمر - بهترین بیمه ارزان - کارگزاران بیمه مسئولیت - صدور بیمه با تخفیف مهندسی آتش سوزی -
0 %
نام مرکز : ایران - یاره - کد 6955
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - صدور بیمه با تخفیف - بهترین بیمه - بهترین بیمه نامه - کارگزاران بیمه ارزان بدنه - صدور انواع بیمه درمان - صدور بیمه مهندسی شخص ثالث آتش سوزی اتومبیل عمر مسئولیت - نمایندگی بیمه -
0 %
نام مرکز : دانا - امید آتیه - کد 6010
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه عمر آتش سوزی مسئولیت - صدور انواع بیمه درمان - بهترین بیمه نامه ارزان - صدور بیمه - بهترین بیمه - کارگزاران بیمه مهندسی اتومبیل - نمایندگی بیمه شخص ثالث - صدور بیمه با تخفیف بدنه -
0 %
نام مرکز : البرز - پوشش توسعه بهشهر - کد 3399
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه مسئولیت - نمایندگی بیمه - صدور انواع بیمه - صدور بیمه بدنه شخص ثالث - بهترین بیمه نامه - کارگزاران بیمه اتومبیل آتش سوزی ارزان - بهترین بیمه مهندسی درمان - صدور بیمه با تخفیف عمر -
0 %
نام مرکز : ایران - محمدی - کد 20293
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه عمر - بهترین بیمه - بهترین بیمه نامه مهندسی مسئولیت ارزان آتش سوزی شخص ثالث - کارگزاران بیمه بدنه - صدور بیمه با تخفیف - نمایندگی بیمه - صدور انواع بیمه اتومبیل - صدور بیمه درمان -
0 %
نام مرکز : آرمان - چراغی - کد 8133
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه مهندسی - صدور انواع بیمه درمان - بهترین بیمه نامه مسئولیت آتش سوزی - صدور بیمه - کارگزاران بیمه عمر اتومبیل - صدور بیمه با تخفیف شخص ثالث ارزان بدنه - نمایندگی بیمه - بهترین بیمه -
0 %
نام مرکز : شرکت قنادی
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه ارزان - کارگزاران بیمه - صدور انواع بیمه - صدور بیمه با تخفیف - بهترین بیمه - صدور بیمه بدنه درمان - نمایندگی بیمه مسئولیت آتش سوزی شخص ثالث اتومبیل عمر - بهترین بیمه نامه مهندسی -
0 %
نام مرکز : ایران - کاشی کار - کد 5319
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه درمان مهندسی اتومبیل - بهترین بیمه نامه آتش سوزی - صدور بیمه شخص ثالث - صدور بیمه با تخفیف مسئولیت - نمایندگی بیمه عمر - بهترین بیمه ارزان - صدور انواع بیمه بدنه - کارگزاران بیمه -
0 %
نام مرکز : ایران - باقری - کد 5732
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه مسئولیت - صدور بیمه با تخفیف - بهترین بیمه نامه - صدور انواع بیمه آتش سوزی - نمایندگی بیمه درمان اتومبیل - کارگزاران بیمه شخص ثالث مهندسی بدنه ارزان عمر - صدور بیمه - بهترین بیمه -
0 %
نام مرکز : ایران - حامی - کد 9851
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بهترین بیمه نامه عمر ارزان - نمایندگی بیمه - بهترین بیمه - صدور بیمه با تخفیف آتش سوزی - کارگزاران بیمه مهندسی - صدور انواع بیمه - صدور بیمه درمان بدنه اتومبیل شخص ثالث مسئولیت -
0 %
نام مرکز : ایران - احمدی - کد 4479
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه عمر - صدور بیمه مهندسی مسئولیت - صدور انواع بیمه اتومبیل - صدور بیمه با تخفیف ارزان بدنه آتش سوزی درمان - بهترین بیمه - کارگزاران بیمه - بهترین بیمه نامه - نمایندگی بیمه شخص ثالث -
0 %
نام مرکز : البرز - اصغری - کد 4955
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه شخص ثالث بدنه - صدور بیمه - صدور انواع بیمه ارزان مسئولیت مهندسی - بهترین بیمه درمان - کارگزاران بیمه عمر - صدور بیمه با تخفیف اتومبیل آتش سوزی - نمایندگی بیمه - بهترین بیمه نامه -
0 %
نام مرکز : ایران - یاوران زندگی - کد 3009
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه شخص ثالث بدنه مهندسی - بهترین بیمه - بهترین بیمه نامه درمان عمر - صدور انواع بیمه آتش سوزی - صدور بیمه اتومبیل - کارگزاران بیمه - نمایندگی بیمه ارزان مسئولیت - صدور بیمه با تخفیف -
0 %
نام مرکز : پارسیان - فراهانی - کد 519140
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه اتومبیل - بهترین بیمه نامه بدنه - نمایندگی بیمه - صدور انواع بیمه مهندسی شخص ثالث عمر - صدور بیمه با تخفیف - کارگزاران بیمه آتش سوزی - بهترین بیمه مسئولیت - صدور بیمه درمان ارزان -
0 %
نام مرکز : بیمه پارسیان
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه درمان پارسیان بدنه خودرو بدنه - نمایندگی بیمه درمان عمر - بهترین بیمه آتش سوزی مسئولیت - صدور بیمه با تخفیف - بهترین بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل مهندسی - کارگزاران بیمه - صدور انواع بیمه ارزان ثالث با تخفیف - صدور بیمه ثالث مسئولیت پارسیان -
0 %
نام مرکز : ایران - زمانی - کد 5833
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه آتش سوزی شخص ثالث درمان مسئولیت بدنه - بهترین بیمه - بهترین بیمه نامه - صدور بیمه با تخفیف مهندسی عمر ارزان اتومبیل - صدور بیمه - صدور انواع بیمه - نمایندگی بیمه - کارگزاران بیمه -
0 %
نام مرکز : شرکت پیشگامان دانا
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه اتومبیل درمان - کارگزاران بیمه - بهترین بیمه نامه مسئولیت شخص ثالث - صدور انواع بیمه مهندسی آتش سوزی ارزان - صدور بیمه عمر - بهترین بیمه بدنه - نمایندگی بیمه - صدور بیمه با تخفیف -
0 %
نام مرکز : ما - مردانی - کد 1819
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه اتومبیل ارزان آتش سوزی - بهترین بیمه - کارگزاران بیمه مسئولیت عمر - نمایندگی بیمه مهندسی - صدور انواع بیمه - بهترین بیمه نامه بدنه شخص ثالث - صدور بیمه با تخفیف - صدور بیمه درمان -
0 %
نام مرکز : کارگزاری اندیشه جوان
نمایش تلفن و آدرس
بیمه - بیمه بدنه - نمایندگی بیمه - بهترین بیمه - کارگزاران بیمه - صدور بیمه با تخفیف شخص ثالث عمر آتش سوزی - صدور انواع بیمه اتومبیل مهندسی ارزان - صدور بیمه - بهترین بیمه نامه درمان مسئولیت -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه شرکت بیمه مناسب را انتخاب کنیم؟

معمولاً یکی از مشکلات متقاضی خدمات بیمه‌ای انتخاب شرکت بیمه مناسب است. معیار و روش انتخاب شرکت بیمه مناسب در کشور کمتر معرفی شده است. بیمه ‌مرکزی ‌جمهوری‌اسلامی ‌ایران اطلاعات ارزشمندی در مورد شرکتهای بیمه، نمایندگان و ارزیابان خسارت و کارگزاران بیمه در سایت خود ارائه می‌نماید. شما می‌توانید با مراجعه به “سایت اطلاع رسانی نظارت بیمه ‌مرکزی” اطلاعات مورد نظر خود را در مورد شرکت‌های بیمه و سایر عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای مشاهده کنید. برای انتخاب شرکت بیمه مناسب در کنار سابقه فعالیت و تجربیات شخصی در حال حاضر دو معیار می‌توان معرفی کرد:

معیار اول: توانگری مالی شرکت بیمه
چنانچه شرکتهای بیمه دارای توانگری مالی بالای ۱۰۰ باشند شما به طور کلی می‌توانید اطمینان حاصل کنید که شرکت بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارد.

معیار دوم: رتبه و میزان شکایت انجام شده توسط بیمه‌گذاران
در عملکرد سامانه شکایات بیمه‌گذاران اطلاعات زیر وجود دارد.
۱- تعداد شکایات واصله از مردم از هر شرکت بیمه.
۲- تعداد شکایات وارد و ناوارد از شرکت بیمه.
۳- محاسبه نسبت و سهم شکایات هر شرکت بیمه به تعداد بیمه‌نامه‌ها.
۴- متوسط مدت زمان پاسخگویی به شکایات هر شرکت در مقایسه با صنعت بیمه.
 

منبع: bimehlaw.com
4.5 امتیاز از 15 رأی
جدیدترین مقالات
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .