ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین بوتیک در شهر تهران

نام مرکز : جاودان
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروشگاه پوشاک - فروش پوشاک - فروشگاه لباس - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه لباس - فروش لباس - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش لباس ارزان - لباس فروشی -
0 %
نام مرکز : جزیره
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش لباس ارزان - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه لباس - فروش پوشاک - فروشگاه پوشاک - فروش لباس - فروشگاه لباس - لباس فروشی -
0 %
نام مرکز : پارت مودا
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - کت و دامن زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - خرید لباس زنانه - پوشاک بانوان - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک بانوان زنانه - تن پوش زنانه - لباس مجلسی زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - فروش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - لباس زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - فروشگاه لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - فروش لباس بانوان - بهترین لباس زنانه - پوشاک زنانه - شلوار مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : اوت لت
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروشگاه پوشاک - فروش پوشاک - بهترین بوتیک - فروشگاه لباس - بهترین فروشگاه پوشاک - بهترین فروشگاه لباس - لباس فروشی - فروش لباس - فروش لباس ارزان -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - پوشاک بانوان - فروش لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - فروش لباس بانوان - لباس ارزان قیمت زنانه زنانه - فروشگاه لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک زنانه - فروش پوشاک بانوان - بهترین پوشاک زنانه - خرید پوشاک زنانه - خرید لباس زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - بهترین لباس زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - کت و دامن زنانه - شلوار مجلسی زنانه - لباس زنانه - لباس مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : یاس
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش پوشاک - فروش لباس - بهترین فروشگاه لباس - فروشگاه لباس - لباس فروشی - فروش لباس ارزان - بهترین بوتیک - فروشگاه پوشاک -
0 %
نام مرکز : عسل
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - لباس فروشی - فروشگاه لباس - فروش پوشاک - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش لباس ارزان - فروش لباس - فروشگاه پوشاک - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه لباس -
0 %
نام مرکز : نادر
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروشگاه لباس - لباس فروشی - بهترین فروشگاه پوشاک - فروشگاه پوشاک - فروش لباس - بهترین فروشگاه لباس - بهترین بوتیک - فروش لباس ارزان - فروش پوشاک -
0 %
نام مرکز : پریماتو
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - پوشاک زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - لباس مجلسی زنانه - بهترین لباس زنانه - فروش پوشاک زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - خرید لباس زنانه زنانه - شلوار مجلسی زنانه - خرید پوشاک زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - بهترین پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - فروشگاه لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - کت و دامن زنانه - پوشاک زنانه ارزان - لباس زنانه - پوشاک بانوان - فروش لباس بانوان -
0 %
نام مرکز : انجل
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - لباس ارزان قیمت زنانه - فروش لباس بانوان - کت و دامن زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - خرید پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - لباس زنانه - خرید لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - بهترین لباس زنانه زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش لباس مجلسی زنانه - کت و شلوار زنانه - پوشاک بانوان - تن پوش زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - فروشگاه لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : امیری راد
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - پوشاک - فروش لباس ارزان - فروشگاه پوشاک - فروش پوشاک - بهترین فروشگاه پوشاک - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه لباس - فروشگاه لباس - لباس فروشی - فروش لباس -
0 %
نام مرکز : برشکا
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - لباس ارزان قیمت زنانه - فروش پوشاک بانوان - شلوار مجلسی زنانه - کت و دامن زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس بانوان - کت و شلوار زنانه - لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروشگاه لباس زنانه - بهترین پوشاک زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - پوشاک بانوان - بهترین لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - لباس زنانه - فروش پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : ای اند دی
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - لباس فروشی - فروشگاه پوشاک - فروش پوشاک - بهترین بوتیک - فروش لباس ارزان - فروشگاه لباس - فروش لباس - بهترین فروشگاه لباس - بهترین فروشگاه پوشاک -
0 %
نام مرکز : خاتون
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - خرید پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - فروشگاه لباس زنانه - لباس مجلسی زنانه - شلوار مجلسی زنانه - خرید لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - فروش لباس بانوان - تن پوش زنانه - بهترین پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - پوشاک بانوان - فروش پوشاک زنانه - کت و دامن زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - پوشاک زنانه - بهترین لباس زنانه - لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : غروب
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - لباس فروشی - فروشگاه لباس - فروش پوشاک - بهترین فروشگاه لباس - فروش لباس ارزان - بهترین بوتیک - فروش لباس - فروشگاه پوشاک - بهترین فروشگاه پوشاک -
0 %
نام مرکز : جم
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - بهترین فروشگاه لباس - فروش لباس ارزان - فروشگاه لباس - فروشگاه پوشاک - فروش لباس - بهترین بوتیک - فروش پوشاک - لباس فروشی - بهترین فروشگاه پوشاک -
0 %
نام مرکز : پویا
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروشگاه لباس - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش پوشاک - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه لباس - لباس فروشی - فروش لباس ارزان - فروش لباس - فروشگاه پوشاک -
0 %
نام مرکز : آینه چی
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروش لباس - فروشگاه پوشاک - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش پوشاک - فروش لباس ارزان - لباس فروشی - فروشگاه لباس - بهترین فروشگاه لباس -
0 %
نام مرکز : دیدار
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروشگاه پوشاک - لباس فروشی - بهترین فروشگاه لباس - بهترین بوتیک - فروش لباس ارزان - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش لباس - فروش پوشاک - فروشگاه لباس -
0 %
نام مرکز : شباهنگ
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروش لباس - فروش لباس ارزان - فروشگاه پوشاک - فروشگاه لباس - لباس فروشی - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه پوشاک - بهترین فروشگاه لباس - فروش پوشاک -
0 %
نام مرکز : حامد
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروش پوشاک - بهترین فروشگاه لباس - فروش لباس ارزان - لباس فروشی - فروشگاه پوشاک - فروش لباس - فروشگاه لباس - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه پوشاک -
0 %
نام مرکز : بوی گندم
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - بهترین فروشگاه لباس - فروش پوشاک - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش لباس - لباس فروشی - فروش لباس ارزان - بهترین بوتیک - فروشگاه لباس - فروشگاه پوشاک -
0 %
نام مرکز : برشکا
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروشگاه پوشاک - فروش پوشاک - لباس فروشی - بهترین بوتیک - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش لباس ارزان - بهترین فروشگاه لباس - فروشگاه لباس - فروش لباس -
0 %
نام مرکز : بانوی شهر
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - لباس مجلسی زنانه - شلوار مجلسی زنانه - خرید پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - لباس زنانه - کت و دامن زنانه - پوشاک زنانه ارزان - بهترین فروشگاه لباس زنانه زنانه - کت و شلوار زنانه - پوشاک زنانه - فروش پوشاک بانوان - تن پوش زنانه - بهترین لباس زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس بانوان - پوشاک بانوان -
0 %
نام مرکز : سرنا
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - شلوار مجلسی زنانه - فروش لباس بانوان - بهترین فروشگاه لباس زنانه - پوشاک بانوان - خرید پوشاک زنانه - لباس زنانه - پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه - خرید لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - تن پوش زنانه - بهترین پوشاک زنانه زنانه - بهترین لباس زنانه - فروشگاه لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - فروش لباس مجلسی زنانه - کت و شلوار زنانه - کت و دامن زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه -
0 %
نام مرکز : پرشین
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش لباس ارزان - فروش لباس - بهترین فروشگاه لباس - لباس فروشی - بهترین بوتیک - فروش پوشاک - فروشگاه لباس - فروشگاه پوشاک -
0 %
نام مرکز : آراکس
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروش پوشاک بانوان - لباس ارزان قیمت زنانه - فروشگاه لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - تن پوش زنانه - کت و دامن زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس بانوان - بهترین لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - پوشاک زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - پوشاک بانوان - شلوار مجلسی زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه زنانه -
0 %
نام مرکز : اسپادانا
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروش لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - شلوار مجلسی زنانه - فروش لباس بانوان - تن پوش زنانه - خرید لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - پوشاک بانوان - بهترین فروشگاه لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - لباس زنانه زنانه - فروشگاه لباس زنانه - کت و دامن زنانه - بهترین لباس زنانه - لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک بانوان - تولید و پخش پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه -
0 %
نام مرکز : موثق
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - لباس فروشی - بهترین فروشگاه پوشاک - بهترین بوتیک - فروش پوشاک - بهترین فروشگاه لباس - فروشگاه پوشاک - فروش لباس - فروش لباس ارزان - فروشگاه لباس -
0 %
نام مرکز : کامران
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - کت و دامن زنانه - کت و شلوار زنانه - فروش پوشاک زنانه - فروش پوشاک بانوان - شلوار مجلسی زنانه - پوشاک بانوان - خرید پوشاک زنانه زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس بانوان - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - لباس مجلسی زنانه - لباس زنانه - تن پوش زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - بهترین پوشاک زنانه - بهترین لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - پوشاک زنانه - فروشگاه لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : بلوچ
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروش لباس - فروش پوشاک - فروش لباس ارزان - بهترین فروشگاه پوشاک - بهترین بوتیک - فروشگاه پوشاک - بهترین فروشگاه لباس - لباس فروشی - فروشگاه لباس -
0 %
نام مرکز : جوانان
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروش پوشاک بانوان - شلوار مجلسی زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - تن پوش زنانه - خرید پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - خرید لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - لباس زنانه - پوشاک بانوان - پوشاک زنانه - فروش لباس بانوان - لباس مجلسی زنانه - بهترین لباس زنانه - کت و دامن زنانه -
0 %
نام مرکز : دانیال
نمایش تلفن و آدرس
بوتیک - فروشگاه پوشاک - لباس فروشی - فروشگاه لباس - فروش پوشاک - بهترین فروشگاه لباس - فروش لباس - بهترین فروشگاه پوشاک - فروش لباس ارزان - بهترین بوتیک -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
نکات خرید لباس ؛ چگونه اقتصادی لباس بخریم؟

بسیاری از ما سالانه پول زیادی را صرف خرید لباس های متنوع می کنیم در صورتی که می توانیم با صرف هزینه کم بهترین نوع لباس را انتخاب نماییم .اگر شما هم قصد خرید لباس دارید و نمی خواهید هزینه زیادی را برای آن صرف کنید به توصیه های این بخش از دنیای مد نمناک توجه کنید تا بتوانید بهترین انتخاب ها و تصمیمات را در مورد خرید البسه داشته باشید.
بررسی لباس ها قبل از خرید

قبل از خرید لباس ، کمد خود را بررسی کنید شاید لباس هایی در کمدتان داشته باشید که آنها را فراموش کرده اید و اینگونه اصلا نیاز نباشد که به خرید لباس بروید.

تعویض دکمه های لباس
حتما لازم نیست که زیاد لباس بخرید بلکه می توانید با تعویض دکمه های لباس پلاستیکی با دکمه های زیبای چوبی، فلزی و یا مرواریدی تغییراتی در لباس به وجود آورید.

خرید از دست دوم فروشی ها
می توانید از فروشگاه های دست دوم خرید کنید و رگال های این فروشگاه رو خوب بگردید تا لوازم خوبی با قیمت باورنکردنی پیدا کنید.

 نکات خرید لباس

مشخص کردن بودجه برای خرید
برای خرید لباس بودجه ای را در نظر بگیرید و زمان های مشخصی را در سال برای خرید در نظر بگیرید .

لیست کردن لباس های مورد نیاز
لیستی ازلباسهایی که به آن نیاز دارید را تهیه نمایید تا لباس های اضافی که به آنها احتیاج نخواهید داشت را نخرید .

سرمایه گذاری روی لباس بیرونی
برای لباس هایی که می خواهید در بیرون از منزل بپوشید مانند ، پالتو یا بارانی پول بیشتری در نظر بگیرید تا بتوانید لباس هایی را انتخاب نمایید تا جنس خوبی داشته باشد.

خرید در طول هفته
در روزهای تعطیل به خرید نروید تا بتوانید راحت تر خرید کنید زیرا روزهای تعطیل مراکز خرید شلوغ هستند و ممکن است این امر در انتخاب شما تاثیر بگذارد .

خرید لباس های تک رنگ
پیراهن و شلوارهای تک رنگ بسیار کاربردی هستند و می توانید این لباس ها را با سایر لباس های خود ست کنید پس این لباس ها را بخرید تا بتوانید استایل های متنوع تری با تعداد محدود لباس داشته باشید.

 نکات انتخاب لباس

خرید لباس های هماهنگ با دیگر لباسهایتان
در هنگام خرید به لباسی که می خواهید انتخاب کنید دقت کنید و لباسی را بخرید که با سایر لباس هایتان هماهنگ باشد تا مجبور به خریدن چیزهای دیگر برای ست کردن با این لباس نشوید.

استفاده از پول نقد برای خرید
بهتر است هنگام خرید از کارت اعتباری استفاده نکنید زیرا اینگونه حساب خرج هایتان از دست شما خارج می شود .

خرید در زمان حراج فروشگاه ها
بهتر است خرید هایتان را به زمان حراج و تخفیف فروشگاه ها موکول کنید زیرا در این زمانخواهید توانست لباس مورد نظر خود را با کمترین قیمت بخرید.

فروش لباس های نو و بلا استفاده
آیا تا به حال به فکر فروش لباسهای بلا استفاده خود افتاده اید . می توانید این لباس های خود را بفروشید پس اگر در کمدتان لباس هایی مانند لباس عروسی یا نامزدی تان، کت و شلوار، پالتوهای چرمی گرانقیمت و... وجود دارد که پول زیادی بابت آن پرداخته اید و نو و بدون استفاده مانده اند، می توانید با آگهی اینترنتی برایشان مشتری پیدا کنید.

خرید از فروشگاه های بزرگ
از فروشگاه های بزرگ به جای بوتیک های کوچک خرید کنید زیرا این فروشگاه ها تخفیف های خوبی ارائه می دهند .

 خرید اقتصادی

خرید دامن و شلوارهای پرکاربرد

دامنی با رنگ تیره و شلوار جین آبی یا مشکی از الزامات یه کمد لباس هستند و برای مناسبت های مختلف مناسب می باشند.

خرید لباس با سلیقه خود
همانطور که دنیای مد نمناک اشاره داشته است اگر بخواهید لباس هایی را بخرید که تبلیغات گسترده تری دارند باید پول بیشتری بپردازید پس سعی کنید در انتخاب لباس سلیقه خود را در نظر بگیرید و به این چیزها اهمیت ندهید .

استفاده از لباس ها به دفعات مکرر
شما می توانید از هر لباس خود چندین بار استفاده نمایید و لازم نیست برای هر مراسم یک لباس بپوشید .

خرید پیراهن های ساده و راحت
پیراهن سفید، یقه گرد یا یقه هفت با کیفیت بخرید زیرا این لباس ها را می توانید به صورت تکی یا چند لایه با لباس های دیگر بپوشید.

خرید کردن لباس به تنهایی
اگر دوست دارید خریدتان اقتصادی باشد با کسی به خرید بروید که با او احساس راحتی داشته باشید تا شما را در مضیقه برای خرید اضافی و لباس های غیر لازم قرار ندهد . همچنین می توانید به تنهایی به خرید روید .

 روش های خرید لباس

خرید لباس های با کیفیت
به جای عوض کردن و خرید مجدد لباس هایی که زیاد می پوشید ، بهتر است با صرف هزینه بیشتر لباسی را انتخاب نمایید که جنس و کیفیت بهتری داشته باشد تا بتوانید از آن بیشتر استفاده نمایید.

خرید لباس های مناسب و دوری از طرح ها و رنگ های خاص
لباس هایی را انتخاب کنید که سریع از مد نمی افتد پس هنگام خرید لباس هایی که طرح عجیب و رنگ خاصی دارند را انتخاب نکنید زیرا این لباس ها خیلی زود در کمد خریدار بدون استفاده می شوند.

نحوه خرید لباس با قیمت کمتر
اگر لباسی را مشاهده نمودید و دوست داشتید آن را بخرید بهتر است قبل از خرید به مغازه های دیگر نیز سر بزنید زیرا ممکن است آنها همان لباس را با قیمت کمتری بفروشند .

خرید لباس متناسب با سایز و اندام
قبل از خرید لباس حتما لباس تان را پرو کنید تا لباسی مناسب سایز خود انتخاب کنید . نپوشیدن لباس هنگام خرید موجب پشیمانی شما می شود زیرا سایزها و اندازه ها در فروشگاه های مختلف متفاوت است و ممکن است لباس انتخابی کاملا اندازه شما نباشد.

قرض گرفتن لباس از دوستان
اگر می خواهید لباس تکراری برای هر مراسم نپوشید به جای خرید لباس از دوستان خود لباس قرض بگیرید و لباس های خود را نیز به آنها قرض دهید. 
 

منبع:www.namnak.ir
4.5 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.