ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزش خیاطی در شهر تهران

نام مرکز : کلبه هلیا
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن از ابتدا - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب مبتدی - آموزش الگو کشی - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش ضخیم دوز آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو بدون الگو -
0 %
نام مرکز : درج
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس بدون الگو - آموزش طراحی لباس آسان - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن مبتدی - آموزش نازک دوز از مبتدی تا پیشرفته با الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : بهار اندیشه
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش لباس شب از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزش الگو کشی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو مبتدی - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس بدون الگو با الگو - آموزش دوخت کت و دامن -
0 %
نام مرکز : تندیس مهر
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز آسان - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن بدون الگو از ابتدا - آموزش طراحی لباس - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته با الگو مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : سحر
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز از ابتدا - آموزش لباس شب - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن بدون الگو آسان با الگو - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه خیاطی -
0 %
نام مرکز : هنر نو
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش لباس شب - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی آسان - آموزش دوخت پیراهن با الگو بدون الگو - آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش طراحی لباس - آموزش دوخت کت و دامن از ابتدا -
0 %
نام مرکز : ماه منیر
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی - آموزش دوخت پیراهن مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بدون الگو آسان - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن با الگو از ابتدا از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش لباس شب - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان بدون الگو -
0 %
نام مرکز : شکوفه
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش لباس شب با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت پیراهن از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس مبتدی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن آسان - آموزش ضخیم دوز بدون الگو -
0 %
نام مرکز : شیوه
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه خیاطی بانوان بدون الگو آسان با الگو از ابتدا -
0 %
نام مرکز : پاکان
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته با الگو - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس از ابتدا - بهترین آموزشگاه خیاطی مبتدی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش لباس شب - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بانوان بدون الگو -
0 %
نام مرکز : سروری
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش لباس شب آسان - آموزش دوخت کت و دامن از ابتدا بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : سارا ناز مهر
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش نازک دوز مبتدی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب آسان از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی - آموزش طراحی لباس بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش ضخیم دوز با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت کت و دامن -
0 %
نام مرکز : گل دوخت
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش ضخیم دوز با الگو از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش الگو کشی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش لباس شب از ابتدا مبتدی بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : نقش دریای نور
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت پیراهن مبتدی بدون الگو آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بانوان از ابتدا - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش طراحی لباس - آموزش لباس شب - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته -
0 %
نام مرکز : تامیلا
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی مبتدی با الگو از مبتدی تا پیشرفته آسان بدون الگو - آموزش دوخت لباس از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : هنرجو
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش دوخت کت و دامن آسان مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش ضخیم دوز از مبتدی تا پیشرفته بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی -
0 %
نام مرکز : راحله
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت کت و دامن از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی مبتدی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش لباس شب بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش ضخیم دوز آسان -
0 %
نام مرکز : ترمه سرا
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس از ابتدا - آموزش دوخت لباس از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو بدون الگو مبتدی -
0 %
نام مرکز : مهر نادیا
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن بدون الگو با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش لباس شب از ابتدا - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز از مبتدی تا پیشرفته مبتدی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس -
0 %
نام مرکز : ملکی
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی آسان مبتدی بانوان - آموزش طراحی لباس از مبتدی تا پیشرفته از ابتدا با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : والفجر
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن آسان - آموزش ضخیم دوز از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو از ابتدا - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب بدون الگو -
0 %
نام مرکز : حوریه
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو بدون الگو مبتدی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس با الگو از مبتدی تا پیشرفته از ابتدا - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز بانوان -
0 %
نام مرکز : کاکتوس
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس بدون الگو - آموزش الگو کشی مبتدی با الگو - آموزشگاه خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز بانوان از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو از ابتدا - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : شهربانو
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش نازک دوز مبتدی - آموزش الگو کشی از ابتدا - آموزش دوخت کت و دامن آسان - آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو با الگو - آموزش دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : آریا دوخت
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت پیراهن با الگو - آموزش لباس شب بدون الگو آسان از ابتدا - بهترین آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت لباس از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزش الگو کشی با الگو - آموزش نازک دوز مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته بانوان بدون الگو -
0 %
نام مرکز : دانش فرد
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش طراحی لباس از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت پیراهن - آموزش نازک دوز با الگو - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش لباس شب آسان -
0 %
نام مرکز : ایده
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا بدون الگو آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس از مبتدی تا پیشرفته بانوان - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس با الگو - آموزش نازک دوز مبتدی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی -
0 %
نام مرکز : مرکز آموزش خانه کارگرنازی آباد
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش کامپیوتر - آموزش آرایشگری بانوان - کلاس های زبان - کلاس های ورزشی - کلاس حسابداری - آموزش آشپزی -
0 %
نام مرکز : پارسانوین
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش نازک دوز آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش لباس شب - آموزش الگو کشی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی با الگو از ابتدا بدون الگو مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : مجتمع آموزشی کاشانی
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی مبتدی - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت پیراهن بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش الگو کشی آسان با الگو -
0 %
نام مرکز : شیدا
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش نازک دوز بدون الگو - آموزش لباس شب آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی مبتدی با الگو از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن -
0 %
نام مرکز : مزون شهرزاد
نمایش تلفن و آدرس
آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش الگو کشی مبتدی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس بدون الگو بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی از مبتدی تا پیشرفته با الگو آسان -
0 %
تعداد مراکز :85
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
انواع متدهای خیاطی کدامند؟ بهترین متد کدام است؟

سوالی که خیلی از تازه کاران می پرسند این است که کدام روش برای خیاطی بهتر است و سختی کار آن کمتر است. دردر پاسخ به این دسته از افرادباید بگوییم که با وجود اینکه متدهای مختلفی مانند متد فرانسوی، متد ایتالیایی، متد آمریکایی ، متد گرولاوین، متد مولر، متد متریک و …در ایران آموزش داده می شوند و بکار برده می شوند. پآنچه که مسلم است وجود متدهای متنوع برای خیاطی می باشد، اما شاید شما هم متوجه شده باشید که خیاط‌های حرفه‌ای همه روش خودشون رو دارن. مهم نیست با چه روشی کاری می‌کنید، مهم اینه که با اون روش احساس راحتی کنید و خوب به کارتون مسلط باشید.

انواع متدهای خیاطی:
۱- متد خیاطی گرلاوین
روشی است که درآن تمام قسمت های بدن سایز میشود. گرلاوین یکی از قدیمی ترین متدهای خیاطی می باشد. این روش کمی پیچیده است اما با توجه به دقیق بودن الگو در روش گرلاوین، می توانید با یک اندازه گیری صحیح، لباس های خوش فرم و شیک برای همه اندام ها بدوزید و از خیاطی خود لذت ببرید.

۲- متد خیاطی مولر
متد مولر برگرفته شده از روش خیاطی آلمانی هاست. در واقع چون سایز بدن آلمانی ها و ایرانی ها به هم نزدیک است این متد چند سالی است که وارد ایران شده و در آموزشگاهها و دانشگاه ها تدریس می شود و بکار برده می شود. متد مولر پیچیدگی و ظرافت کمتری دارد و در عین حال بسیار دقیق است. این روش بدلیل رسم الگوهای مختلف در اول کار، دوختی بی نقص و دقیقی را به شما در آخر کار تحویل می دهد که در بسیاری از موارد حتی نیاز به پرو لباس نباشد. می توان گفت این روش یکی از بهترین متدها برای خیاطی می باشد که به همه پیشنهاد می شود.

۳- متد خیاطی ایتالیایی:
روشی است که بدون تهیه الگو و مستقیم روی پارچه انجام می شود. روش سایزبندی براساس الگوهای از قبل آماده شده است. یکی از نقاط ضعف این متد در محدود بودن آن است یعنی نسبت به متدهای دیگر جای مانور کمتری دارد اما روش ساده و آسانی می باشد.

۴- متد خیاطی متریک

روشی است که به کمک جدول سایز بندی (۳۶و۳۸و…) می توان الگوی شخص را تهیه کرد. متد متریک نیز بسیار دقیق است اما از آنجایی که ریز محاسبات و دستورالعمل‌های زیادی دارد کمی دشوار است. در میان تمامی روش‌ها متد سایزبندی آسان‌ترین و متد متریک دقیق‌ترین متدهای خیاطی می باشد.

با این اوصاف خیاطی با متد متریک و مولر در ایران جا افتاده و طرفداران خاص خود را دارد. متد متریک چند سالی است که وارد ایران شده و مخاطبان بسیاری پیدا کرده است و بسیاری از آموزشگاه های خیاطی و حتی دانشگاه ها از این متد برای آموزش استفاده می کنند. شاید بسیاری از افرادی که به دنبال آموزش خیاطی با این متد می روند از محاسبات و فرمول ها هراس داشته یا کمی مردد شده باشند یا رسم الگو را ساده تر و آسان تر بدانند. این نکته را هم در نظر بگیرید که هرچقدر فرمول ها و محاسبات در یک متد و برای دوخت لباس بیشتر باشد، نتیجه ای دقیق تر و دوختی بی نقص تر خواهیم داشت. هرچه زمانی که صرف آماده سازی الگو برای دوخت می کنید به همان اندازه سرعت دوخت شما را بالا می برد پس ناگفته نماند که متد متریک لباسی ظریف و زیبا را به ارمغان می آورد

هدف آموزش خیاطی به روش متریک و مولر؟
اگر از جمله آن افرادی هستید که به مد و طراحی لباس علاقه مندید می توانید آموزش خیاطی به روش مولر و متریک را فراگیرید و توانایی های زیر را پیدا کنید:

آموزش طراحی لباس و مشخص کردن مدل
خلاقیت و قدرت تجسم طرح ها
اصول مقدمات آموزش خیاطی به روش متریک
شناخت از انواع پارچه ها و ویژگی های هر یک
آموزش خیاطی به روش متریک چیست و نکته های آن
آموزش و مهارت در برش الگو
آموزش انواع دوخت( نازک دوزی و ریزه کاری و …)
آموزش دوخت انواع لباس با متد متریک
مهارت ارتباط با افراد برای دوخت لباس
تمرکز در دوخت لباس ها

منبع:www.honarfardi.com
4.4 امتیاز از 21 رأی
جدیدترین مقالات
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.