ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزشگاه کامپیوتر در شهر تهران

نام مرکز : پارسیکام
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش نرم افزار - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش ICDL -
0 %
نام مرکز : نامور
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش نرم افزار - آموزش آی سی دی ال -
0 %
نام مرکز : فناوران آنیسا (لینوکس)
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش آی سی دی ال - بهترین آموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : امیدفر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش کامپیوتر - بهترین آموزش آی سی دی ال - آموزش نرم افزار - اموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : پژواک
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - سایر موارد - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL -
0 %
نام مرکز : آرین گستر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش کامپیوتر - آموزش ICDL - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - اموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : پگاه نوین (خواهران)
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش نرم افزار -
0 %
نام مرکز : بعد دانش
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش آی سی دی ال - آموزش کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : بعثت
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش کامپیوتر - آموزش ICDL - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - بهترین
0 %
نام مرکز : رسا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش حسابداری و حسابرسی - اموزشگاه کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش ICDL -
0 %
نام مرکز : الماس دانش
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش نرم افزار -
0 %
نام مرکز : افق تهران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش آی سی دی ال - بهترین آموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : شمسا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش ICDL - اموزشگاه کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش آی سی دی ال -
0 %
نام مرکز : سپهر تهران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال -
0 %
نام مرکز : لعل
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش نرم افزار - آموزش ICDL - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : کسری
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش نرم افزار - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش آی سی دی ال - اموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : خدمت رسانان میهن
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش ICDL - آموزش نرم افزار - بهترین آموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : حسابان سیستم ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش حسابداری و حسابرسی - آموزش نرم افزار - اموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : جوان برتر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش ICDL - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال -
0 %
نام مرکز : طلایه داران دانش
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش ICDL -
0 %
نام مرکز : شایگان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - آموزش نرم افزار - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - بهترین آموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : فرتاک
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش ICDL - آموزش آی سی دی ال - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : هوش آوران تهران - شعبه تهرانپارس
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش نرم افزار - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش ICDL -
0 %
نام مرکز : شرکت فربین (آموزشی پسیو شبکه)
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش ICDL - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : جهاندیده
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - بهترین اموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش نرم افزار -
0 %
نام مرکز : منظومه شرق
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش نرم افزار - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - اموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : آموزشگاه نیاوران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - آموزشگاه مجازی کامپیوتر - آموزشگاه آنلاین کامپیوتر - آموزش آنلاین کامپیوتر - آموزش رایانه - آموزشگاه رایانه - آموزش مجازی کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : پدیده عصر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزش آی سی دی ال - آموزش کامپیوتر - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL - اموزشگاه کامپیوتر -
0 %
نام مرکز : آموزشگاه کامپیوتر پویاگران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کورل دراو - آموزش فتوشاپ - آموزش کورل - آموزش گرافیک - آموزش حسابداری - آموزش وردپرس - آموزش تایپ - آموزش کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال -
0 %
نام مرکز : شایستگان ایران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - آموزش ICDL - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش کامپیوتر - آموزش نرم افزار -
0 %
تعداد مراکز :38
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
اهمیت آموزش کامپیوتر به کودکان

آموزش کامپیوتر به کودکان  نیاز جامعه امروزی است ضرورتی است که زندگی و آینده کودک به آن وابسته است.
در جامعه جهانی، با سواد بودن به معنای توانایی استفاده از کامپیوتر است.
شاید بتوان گفت برنامه نویسی کامپیوتر باید توسط متخصصان این رشته انجام شود ولی به کارگیری کامپیوتر برای عموم افراد جامعه اجتناب ناپذیر است.
آموزش کامپیوتر به کودکان به مفهوم دادن چراغ به کودک در میان تاریکی ها می باشد.
اهمیت آموزش کامپیوتر به کودکان در آینده نمود بیشتری پیدا می کند.
تصور کنید هر کودکی بدون گذراندن دوره های آموزشی ویژه می تواند تلویزیون را روشن کند. این کار یا به صورت تصادفی و یا در اثر دیدن انجام می شود.
کودکی که کنترل تلویزیون را در اختیار بگیرد دیر یا زود موفق به استفاده از آن برای تغییر کانال و یا خاموش کردن می شود ولی هرگز امکان ندارد بدون آموزش کامپیوتر هیچ کودکی بتواند درزمینهٔ علوم کامپیوتری خبره شود. 
استفاده از کامپیوتر در سال های بعد زندگی کودک و آغاز سنین مدرسه و نوجوانی بیشتر خواهد شد و این در حالی است که از کودک آموزش ندیده نمی توان انتظار داشت تا به صورت تصادفی بتواند از زیر و بم کامپیوتر آگاه شود.
یادگیری مباحث کامپیوتری با ورود به تحصیلات عالی بیشتر نیز می شود و هرچه زمان آموزش کامپیوتر، در سنین بالاتری باشد یادگیری و درک مفاهیم کامپیوتری نیز دشوارتر خواهد بود.
تحقیقات نشان داده است که کودکان با بازی یاد می گیرند به کارگیری این شیوه ای کاربردی برای آموزش به کودکان ، چنانچه برنامه ریزی شده و هدفمند باشد بهترین راه برای یادگیری است.

اگر آموزش کامپیوتر جزئی از دروس آموزشی مدارس نباشد چه باید کرد؟ 

والدین می توانند اشتیاق به یادگیری کامپیوتر را در کودکان به وجود آورند. سایت های بسیاری برای کودکان وجود دارد که با کمی جستجو می توان برخی از سایت های مناسب تر را انتخاب کرد. بهتر است کودکان تحت نظارت والدین از این سایت ها استفاده کنند. اکثر این سایت ها با آموزش نقاشی، رنگ آمیزی و یا بازی های کامپیوتری سعی در بالا بردن مهارت های یادگیری کودکان دارند.کودکان تشنه یادگیری هستند و می بایست تحت تعلیم صحیح قرار گیرند.
بازی های کامپیوتری، نقاشی کودکان ،  تماشای کارتون و فیلم با کامپیوتر در سنین کودکی می تواند علاقه وافری را در کودک به وجود آورد.
پس از این مرحله و ایجاد علاقه در کودک باید به صورت سیستماتیک کودک را برای فراگیری اصول کامپیوتر آموزش داد.
شرکت در کلاس های آموزش کامپیوتر به کودکان بهترین راهی است که کودک می تواند در گروه سنی خود به صورت علمی و واقعی تحت آموزش قرار گیرد.
تماشای کارتون و بازی های کامپیوتری در قدرت تخیل کورک تاثیرگذار هستند ولی به هیچ عنوان آموزش کامپیوتر محسوب نمی شوند.
موسسه آموزشی پویا اندیش با بهره گیری متخصصان ویژه آموزش کامپیوتر برای کودکان ، مفاهیم گسترده ای را در ارتباط با یادگیری کامپیوتر عرضه می کند.
عمده این مفاهیم عبارتند از آشنایی با سیستم عامل ، آموزش دانلود و آپلود فایل به کودک، باز کردن فایل ها و تنظیم پوشه های کاربری.

بخشی از برنامه های آموزش کامپیوتر به کودکان 
آشنایی با بخش های مختلف کامپیوتر و شناخت طرز کار آن ها هم لذت بخش و هم کاربردی است. صفحه کلید، ماوس، چاپگر، کیس و بخش های دیگر باید به کودک معرفی شده و طرز کار هر قسمت توضیح داده شود.
طریقه روشن و خاموش کردن کامپیوتر و طرز کار با ماوس بسیار کاربردی است. با بازی های آموزشی کودک در استفاده از ماوس ماهر می شود.
مفاهیم راست کلیک، چپ کلیک و دابل کلیک در قالب بازی بسیار سریع فرا گرفته شده و برای همیشه در حافظه کودک باقی می ماند.
آموزش باز کردن فایل ها و برنامه ها از اصول اولیه آموزش کامپیوتر به کودک است که برای کسب مهارت الزامی است. با استفاده از نرم افزارهای آموزشی می توان برخی از مهارت های پایه را به کودک آموخت.
ابزار نقاشی مایکروسافت برای این منظور بسیار جالب است.
استفاده از نرم افزارهای آموزش تایپ کودکان می تواند در تقویت مهارت های نوشتاری کودکان موثر باشد. نحوه اتصال به اینترنت و باز کردن صفحات اینترنتی نیز در ادامه آموزش ها می تواند ارائه شود.
صفحه مرورگر شامل نوار آدرس، سوابق جستجو و اطلاعات دیگری است مه نشان می دهد کودک در چه مواردی به جستجو پرداخته است.
با معرفی سایت های امن و مورد علاقه کودکان می توان انگیزه استفاده از کامپیوتر را افزایش داد. طرز کار با چاپگرها امری است که برای کودکان هیجان خاصی دارد. اجازه دهید کودک برخی از نقاشی ها و نوشته های خود را چاپ کرده و با روند این کار آشنا شود.
اهمیت آموزش کامپیوتر به کودکان در دنیای امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست به یاد داشته باشید که با برنامه ریزی صحیح می توان آموزشی هدفمند را در کلاس های آموزش کامپیوتر برای کودکان در نظر گرفت.
 

منبع:www.artclass.ir
4 امتیاز از 20 رأی
جدیدترین مقالات
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.