ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزشگاه زبان در شهر تهران

نام مرکز : آیلتس ایران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش مکالمه -
0 %
نام مرکز : پل
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان انگلیسی -
0 %
نام مرکز : سفیران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد -
0 %
نام مرکز : سخن نو
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان انگلیسی - بهترین آموزش زبان دوره کودکان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان دوره فشرده -
0 %
نام مرکز : حکیمی (روسی)
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان -
0 %
نام مرکز : پژواک
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش کامپیوتر - آموزش آی سی دی ال - سایر موارد - بهترین آموزشگاه کامپیوتر - آموزش نرم افزار - آموزشگاه کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر - آموزش ICDL -
0 %
نام مرکز : خانه زبان مفید
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش انگلیسی - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده -
0 %
نام مرکز : پونک (پسرانه)
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان ترمیک - بهترین آموزشگاه زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش مکالمه -
0 %
نام مرکز : آرا - شعبه پیروزی نیروهوایی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان انگلیسی -
0 %
نام مرکز : مهین فر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - آموزش انگلیسی - آموزش زبان -
0 %
نام مرکز : شکوه - شعبه رودکی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان ترمیک - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش انگلیسی - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده -
0 %
نام مرکز : بیان سلیس
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش مکالمه -
0 %
نام مرکز : تایم
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان -
0 %
نام مرکز : او. ال. سی (سایت آموزش)
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان دوره فشرده -
0 %
نام مرکز : آرمان گر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - بهترین آموزشگاه زبان - کلاس زبان انگلیسی - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان ترمیک - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته -
0 %
نام مرکز : خرسند
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده -
0 %
نام مرکز : خانه زبان پارسایان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان انگلیسی -
0 %
نام مرکز : شکوه - دفتر مرکزی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان -
0 %
نام مرکز : مرکز بین المللی کارینو
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره بحث آزاد - بهترین آموزشگاه زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان - کلاس زبان انگلیسی -
0 %
نام مرکز : موسسه ان. سی. ال. سی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده -
0 %
نام مرکز : تین
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - کلاس زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان - آموزش زبان دوره کودکان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته -
0 %
نام مرکز : پارسایان - شعبه گیشا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره کودکان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش انگلیسی -
0 %
نام مرکز : سفیر گفتمان - شعبه صادقیه (خواهران)
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان -
0 %
نام مرکز : سخن
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بحث آزاد -
0 %
نام مرکز : ام. آی. ای
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان ترمیک -
0 %
نام مرکز : آموزش امیر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان ترمیک - آموزش انگلیسی - کلاس زبان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره فشرده -
0 %
نام مرکز : ایران زمین
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش مکالمه - کلاس زبان دوره فشرده - بهترین آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان انگلیسی -
0 %
نام مرکز : آهنکوب
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش مکالمه - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان -
0 %
نام مرکز : کوکی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان انگلیسی -
0 %
نام مرکز : ایرانمهر - شعبه نیاوران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان انگلیسی -
0 %
نام مرکز : اشراق اندیشه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش مکالمه - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - بهترین آموزشگاه زبان -
0 %
نام مرکز : آموزشگاه تدریس خصوصی صائب
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - تدریس کنکور دانشگاه - تدریس مقطع دبیرستان - تدریس فیزیک - تدریس شیمی - تدریس دروس تخصصی هنرستان - تدریس مقطع ابتدایی - تدریس دروس تخصصی دانشگاه - تدریس ریاضی - مکالمه زبان -
0 %
نام مرکز : ایرانمهر - شعبه پاسداران
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد -
0 %
تعداد مراکز :82
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
آموزشگاه زبان خوب و معیارهای انتخاب آن

 به دنبال یک آموزشگاه زبان خوب هستید و نمی‌توانید پیدا کنید؟ آیا در آموزشگاه‌ های زیادی تلاش کردید انگلیسی یاد بگیرید و موفق نبودید؟ راستی یک آموزشگاه زبان خوب چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

بسیاری از ما به نحوی درگیر یادگیری زبان هستیم. ممکن است زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و یا زبان دیگری را برای یادگیری انتخاب کرده‌ و در حال ادامهٔ تحصیل در آن حوزه باشیم. هرکدام نیز روش منحصر به‌ فرد خود را برای فرا گرفتن این زبان پیش رو گرفته‌ایم.

برخی مطالعه به‌صورت خود خوان یا Self Study را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و برخی نیز از نرم‌ افزارها و روش‌های دیگر بهره می‌بریم؛ اما اغلب ما می‌دانیم که کلاس درس و حضور در یک آموزشگاه زبان خوب می‌تواند تاثیر فراوانی در یادگیری شما داشته باشد.


یک آموزشگاه زبان خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
حضور در کلاس درس و تعامل با استاد و سایر زبان آموزان یکی از روش‌ های یادگیری زبان بوده که امتحان خود را پس داده است. تقریبا از هر کسی بپرسیم بهترین راه یادگیری یک زبان خارجی چیست، به ما پیشنهاد می‌شود به یک آموزشگاه زبان خوب مراجعه کنیم.

برای انتخاب یک موسسه زبان خوب، بسیار مهم است که خام تبلیغات و زرق و برق های آنها نشده و با استفاده از معیارهایی استاندارد آموزشگاه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در این نوشته، 6 معیار مهم و اصلی برای انتخاب یک موسسه زبان خوب را نام برده و درباره آنها توضیح داده‌ایم. اگر این موضوع برای شما هم مهم است، پیشنهاد می‌کنیم حتما ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

۱ – موقعیت مکانی آموزشگاه
اگر در شهری بزرگ مثل تهران زندگی می‌کنید، حتما با معضل ترافیک آشنایید و می‌دانید که سفر به محله‌های نسبتا دور در شهر آن هم هر روز، چقدر انرژی شما را گرفته و تا چه حد باعث تلف شدن وقت شما می‌شود.

اگر آموزشگاهی که انتخاب می‌کنید نسبت به محل زندگی شما دور باشد، نه تنها کلی وقت که می‌توانید صرف تمرین یا استراحت کنید را از دست می‌دهید بلکه سر کلاس های زبان هم کم انرژی و بی انگیزه شده و کم کم کیفیت و بازدهی شما در یادگیری هم پایین خواهد آمد.

به همین خاطر، سعی کنید جایی را انتخاب کنید که تا حد امکان به شما نزدیک بوده و رفت و آمدتان به آنجا آسان باشد.

منظور ما از این حرف، این نیست که همان اول به سراغ نزدیک‌ ترین آموزشگاه موجود بروید و آنجا ثبت‌نام کنید.

موقعیت مکانی فقط یکی از معیارهای انتخاب است. پس عجله نکنید و پیش از ثبت نام نهایی، معیارهای دیگر را هم در نظر بگیرید.

۲ – زمان‌بندی کلاس‌ها
افراد مختلف، در زمان‌های متفاوتی از روز در اوج توانایی برای یادگیری زبان انگلیسی هستند. بعضی از ما صبح‌ها بهتر یاد می‌گیریم و بعضی هم عصرها و شب‌ها. حتی افرادی را دیده‌ایم که تنها در نیمه‌های شب مطالعه کرده و اعتقاد دارند در زمان‌های دیگر نمی‌توانند به‌ خوبی چیزی یاد بگیرند.

داشتن انعطاف در زمان‌ بندی کلاس‌ ها یکی دیگر از معیارهای انتخاب یک آموزشگاه زبان است. اگر مایل هستید در کلاس‌ های صبح شرکت کنید آموزشگاه باید این امکان را برای شما به وجود بیاورد. اگر عصرها و یا شب‌ها مایل به شرکت در کلاس هستید هم باید آموزشگاهی را انتخاب کنید که در این زمان‌ ها نیز کلاس داشته باشد.

اگر شاغل هستید و زمان‌ خالی شما ممکن است دچار تغییراتی شود نیز می‌توانید با آموزشگاه زبان صحبت کرده و متناسب با وقت خود در کلاس‌ها شرکت کنید. انعطاف‌ پذیری در زمان‌بندی یکی از ویژگی های یک آموزشگاه زبان خوب است. این باعث می‌شود شما با خیالی راحت‌ تر به کارهای روزمره خود هم برسید.

۳ – کارنامه آموزشگاه
هر آموزشگاه زبان بسته به زمینه کاری خود زبان‌آموزانی داشته که تعدادی از آنها در انتهای کار یک مدرک زبان کسب می‌کنند. خروجی یک آموزشگاه، چیزی است که یک آموزشگاه زبان خوب را از آموزشگاه های معمولی‌تر متمایز می‌کند.

معمولا در هنگام ثبت‌نام، اطلاعاتی در این‌ باره از طرف موسسه به شما ارائه شده که در خیلی از موارد جنبه تبلیغاتی دارد.

اما بهتر است به این اطلاعات اکتفا نکنید.

قبل از مراجعه حضوری، می‌توانید با جستجوی اسم آموزشگاه مورد نظر و یا مراجعه به سایت آن از خروجی آن مطلع شوید و مطمئن شوید که آیا در این آموزشگاه می‌توانید به هدف نهایی خود که همان یادگیری زبان یا موفقیت در یکی از آزمون های بین المللی است برسید یا خیر.

مسلماً اگر آموزشگاهی نتایج خوبی داشته و میزان رضایت زبان آموزان از آن بیشتر باشد یعنی توانسته نسبت به رقبای خود بهتر کار کند و احتمالا شما را در مسیر موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی بهتر همراهی خواهد کرد.

۴ – مدرسان زبان شاغل در آموزشگاه
در کنار تمامی معیارهایی که در این نوشته به آنها اشاره کردیم، سنگ محک اصلی برای شناسایی یک آموزشگاه زبان خوب از میان هزاران آموزشگاه شاید یک‌ چیز باشد: مدرسین شاغل در آن آموزشگاه. به راستی اگر استاد خوبی نداشته باشید آیا می‌توانید موفق باشید؟

اصلاً تاثیر مدرس بر دانشجو به چه میزان است و چگونه می‌تواند باعث پیشرفت او شود؟

آموزشگاه‌ های خوب و معتبر زبان، در استخدام استادان حساسیت و سختگیری فراوانی دارند. ازطرف دیگر، برخی موسسه‌ها (که اتفاقا شعب فراوانی هم دارند) بدون آنکه از سابقه و پیشینهٔ یک مدرس مطمئن باشند به قصد کسب منفعت مالی در آموزشگاه از او استفاده می‌کنند و نتیجه نهایی این کار نیز نیازی به توضیح ندارد.

در هنگام ثبت‌نام، حتماً از مسئولان آموزشگاه از سوابق مدرسین بپرسید و مدارک و فعالیت‌های قبلی آنها را به‌صورت مستند بررسی کنید. سوالات مختلف بپرسید و یا حتی با زبان آموزانی که در آموزشگاه در حال تحصیل هستند درباره میزان رضایتشان از اساتید گفتگو کنید.

اگر با مدرس زبان آقا و یا خانم بهتر می‌توانید یاد بگیرید در هنگام ثبت نام از موسسه بخواهید که این مورد را هم برای شما در نظر بگیرند. در حقیقت هیچ اجباری برای شما در انتخاب مدرس زبان وجود ندارد و یک آموزشگاه زبان خوب و حرفه‌ای باید به شما در انتخاب مدرس زبان مدنظرتان نیز کمک کند.

۵ – محیط آموزشگاه
آرام بودن محیط آموزشگاه در حین تدریس نیز از موارد مهم و ضروری است، آموزشگاه اگر نتواند آرامش شما را در هنگام مطالعه و یادگیری فراهم کند قطعاً نمی‌تواند بازده آموزشی خوبی برای شما داشته باشد.

این مورد را به‌ راحتی در هنگام ثبت‌نام و در زمان کلاس‌ها می‌توانید مشاهده کنید، نظم و آرامش کلاس در هنگام تدریس استاد به‌ راحتی قابل‌ تشخیص است. در این مورد، محدوده سنی زبان آموزان نیز می‌تواند مهم باشد.

برخی آموزشگاه‌ها برای سنین مختلف برنامه‌ریزی زمانی متفاوتی را لحاظ کرده و یا محل آموزش آنها را متفاوت از بقیه در نظر می‌گیرند. برای مثال، انرژی بالای زبان آموزان کودک و خردسال باعث می‌شود کلاس های آنها پر سر و صداتر بوده و کنترل و برقراری نظم در آنها دشوار باشد. آموزشگاه‌ های حرفه‌ای معمولا باید تدابیری می‌اندیشند که این بی‌نظمی و آشفتگی اجتناب‌ناپذیر خللی در فرآیند یادگیری سایرین مخصوصا زبان آموزان بزرگسال ایجاد نکند.

۶ – امکانات موجود در آموزشگاه
امکاناتی که یک آموزشگاه زبان برای فراگیران فراهم می‌کند می‌تواند یکی ازمعیارهای انتخاب یک آموزشگاه زبان خوب باشد. با پیشرفت تکنولوژی و حرکت بشر به سمت مدرن شدن، عدم استفاده از ابزارهای مدرن و مخصوصا امکانات آموزشی یک نقص محسوب می‌شود.

آموزشگاه های زبان خوب، تمامی امکانات لازم در امر آموزش را در اختیار استاد و زبان‌آموز قرار می‌دهند تا بازده و کارایی آموزشی بالا رفته و در محیطی سودمند و هدفمندتر تعاملی مناسب بین شاگرد و استاد در زمینهٔ یادگیری زبان برقرار شود.

شاید درگذشته با یک ماژیک و یک‌ تخته و اندکی کاغذ تدریس زبان انگلیسی به‌ راحتی انجام می‌شد اما در حال حاضر تکنولوژی این فرایند را هم سرعت بخشیده و هم کارآمدتر کرده است. آموزشگاه‌ های زبان هم می‌توانند با فراهم سازی امکانات این روند را تسهیل کنند.

در هنگام ثبت‌نام، به امکانات آموزشی و مخصوصاً امکانات دیجیتال آموزشگاه توجه کنید و در صورتی‌ که آن را مطابق با نیاز آموزشی خود می‌بینید ادامه مراحل را نیز انجام دهید. در صورتی‌ که نتوانید با امکانات آموزشی آنجا ارتباط برقرار کنید هیچ اجباری برای ماندن شما در آنجا وجود ندارد.

نتیجه گیری
راز موفقیت در آموزش و یادگیری صحیح و سودمند زبان انتخاب یک آموزشگاه زبان خوب است، یک آموزشگاه زبان می‌تواند تاثیر بسزایی هم بر یادگیری شما و هم انگیزه و ارادهٔ شما در امر یادگیری داشته باشد.

مسلماً یک آموزشگاه با یک محیط نامناسب و بی‌نظم و شلوغ هیچوفت نمی‌تواند نتیجه مساعدی در برداشته باشد. از این‌ رو باید به محیطی که در آن تحصیل می‌کنید توجه داشته باشید، همچنین سعی کنید آموزشگاهی انتخاب کنید که با زمان بندی مفید یادگیری شما منطبق باشد، یعنی بتوانید در زمان‌هایی که پتانسیل بالایی برای یادگیری دارید در کلاس حاضر شوید.

از طرفی برای آنکه بتوانید در یک محیط مدرن و با انواع و اقسام ابزار یادگیری به تحصیل زبان بپردازید بهتر آن است که آموزشگاهی انتخاب کنید که امکانات آموزشی و علی‌الخصوص امکانات آموزشی دیجیتال آن مطابق با چیزی باشد که در نظر دارید.

مواردی نظیر خروجی آموزشگاه و کارنامه‌ای که در طی سال‌های فعالیتش داشته و یا مدرسانی که در آن به تدریس مشغول هستند نیز از موارد مهمی هستند که حتماً باید به آن‌ها توجه داشته باشید. با رعایت این موارد می‌توان با اطمینان گفت که از آموزشگاهی که در آن به یادگیری زبان می‌پردازید نتایج خوبی خواهید گرفت.

منبع:www.iran-europe.net
4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.