ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در شهر تهران

نام مرکز : آموزشگاه رانندگی تهرانیان
آموزشگاه رانندگی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین آموزشگاه رانندگی با ۲۰ سال سابقه کاری ، برگزارکننده امتحانات آیین نامه و شهر جهت اخذ گواهینامه پایه دو و سه -ثبت نام به صورت اقساط - آموزش مهارت رانندگی توسط مربیان با تجربه لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : اتحاد
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی - صدور گواهینامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - گواهینامه رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : فردوس
آموزش رانندگی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش رانندگی در شهر - آموزش آئین نامه - امتحان رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : میلاد
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - هزینه صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - گواهینامه پایه دو - امتحان رانندگی - بهترین لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : کوثر
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - امتحان رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش رانندگی در شهر - گواهینامه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله شهرک شهید محلاتی شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : فدک
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - امتحان رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش رانندگی در شهر - آموزش آئین نامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله فدک شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : آزاد
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - گواهینامه پایه دو - امتحان رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : اتحاد داوری
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - گواهینامه پایه دو - هزینه آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : سپهر
آموزش رانندگی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - گواهینامه پایه دو - امتحان رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - بهترین آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله تهران ویلا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دانیال
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - گواهینامه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - امتحان رانندگی - صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله نبرد شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : احتیاط
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش رانندگی در شهر - آموزش آئین نامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - گواهینامه رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دلیجان
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی در شهر - هزینه آموزشگاه رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش آئین نامه - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : بهمن
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - صدور گواهینامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله نبرد شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : مصیبی
آموزش رانندگی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی در شهر - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - امتحان رانندگی - گواهینامه پایه دو - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله یاخچی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : صدف
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی در شهر - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ارزمانی
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - امتحان رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی در شهر - صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : تدین
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - آموزش آئین نامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - گواهینامه پایه دو - بهترین آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : شرکت پارسیان سرعت کوشک
آموزش رانندگی تدافعی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - امتحان رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - آموزش رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آزمایش
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی در شهر - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش رانندگی - صدور گواهینامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - امتحان رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ستاره
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی در شهر - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : امیر
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : ربیعی
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی - گواهینامه رانندگی - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : پاسداران
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - امتحان رانندگی - گواهینامه پایه دو - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : گاندی
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - امتحان رانندگی - صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : آرام
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - امتحان رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - گواهینامه پایه دو - صدور گواهینامه - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پویا
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - گواهینامه پایه دو - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی در شهر - امتحان رانندگی - گواهینامه رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : صادقی
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - گواهینامه پایه دو - صدور گواهینامه - امتحان رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - آموزش رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : رحیمی
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - آموزش رانندگی - امتحان رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - گواهینامه پایه دو - هزینه آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله نیروی هوایی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : فیروزه
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - صدور گواهینامه - آموزش رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - آموزش آئین نامه - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی در شهر - امتحان رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ثامن
آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - امتحان رانندگی - صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - گواهینامه رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش آئین نامه - گواهینامه پایه دو - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : جعفری
آموزش رانندگی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه پایه دو - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - گواهینامه رانندگی - آموزش آئین نامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - امتحان رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : پرستو
آموزش رانندگی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - گواهینامه رانندگی - گواهینامه پایه دو - صدور گواهینامه - هزینه آموزشگاه رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش آئین نامه - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - آموزش رانندگی در شهر - آموزش رانندگی - بهترین آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : صیاد
آموزش رانندگی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه رانندگی - امتحان رانندگی - آموزش رانندگی در شهر - آموزش آئین نامه - گواهینامه پایه دو - صدور گواهینامه - بهترین آموزشگاه رانندگی - آموزش رانندگی - آموزش رانندگی و صدور گواهینامه - گواهینامه رانندگی - هزینه آموزشگاه رانندگی - لیست بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه رانندگی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه رانندگی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
تعداد مراکز :34
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
آشنایی گام به گام با مراحل گرفتن گواهینامه

رانندگی کردن با اتومبیل، از آن کارهایی است که هر کسی دوست دارد تجربه‌اش را داشته باشد. خیلی از نوجوانان و جوانان برای رسیدن به ۱۸سالگی روزشماری می‌کنند تا بتوانند پشت فرمان اتومبیل بنشینند.

خب، پس مهم‌ترین شرط برای رانندگی براساس قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور ما همین داشتن 18سال تمام است. شما بعد از آن می‌توانید برای گرفتن گواهینامه رانندگی اقدام کنید. اما گرفتن این گواهینامه، مراحلی دارد و شما باید چند هفته‌ای آموزش رسمی ببینید.

هزینه‌هایی هم باید پرداخت و مدارکی هم باید جمع‌آوری کنید. اگر قصد دارید دست به فرمان شوید و رانندگی کنید در اینجا با ما همراه شوید تا گام به گام مراحل گرفتن گواهینامه رانندگی را برایتان بیان کنیم.

گام اول
شما چه گواهینامه‌ای باید بگیرید؟

فرض ما در این گزارش این است که شما می‌خواهید گواهینامه رانندگی با خودروهای سواری سبک‌ بگیرید. این گواهینامه در سال‌های نه چندان دور به‌نام گواهینامه پایه 2شناخته می‌شد و هنوز هم شاید بین مردم به همین نام مشهور باشد. اما چند سال پیش این نامگذاری تغییر کرد و این گواهینامه به نام ب1نامیده شد. تعدد گواهینامه‌ها در این مدل نامگذاری باعث شد که شیوه جدیدتری در دستور کار پلیس راهور قرار گیرد. براساس نظام جدید صدور گواهینامه، تعداد گواهینامه‌های صادره از ۶ نوع به 3نوع پایه۱، پایه۲ و پایه۳ تبدیل شد و اعتبار گواهینامه‌ها تا سن ۶۵ سالگی ۱۰ سال، از ۶۵ تا ۷۵ 5سال و از ۷۰ سالگی 2سال است. گواهینامه «ب۱» معادل پایه ۳، گواهینامه «ب۲» معادل پایه ۲ و گواهینامه‌های «پ۱» و گروه «ت» معادل پایه یکم است که هنگام تعویض گواهینامه، معادل‌سازی می‌شود. پس با این حساب شما برای رانندگی با خودروهای سواری سبک باید به‌دنبال گواهینامه پایه 3باشید.

گام دوم
حضور در آموزشگاه و ارائه مدارک

آموزشگاه‌های رانندگی تنها جایی است که برای گرفتن گواهینامه رانندگی خودروهای سواری‌ سبک (گواهینامه پایه 3) باید مراجعه کنید. خدمات این آموزشگاه‌ها چندان تفاوت فاحشی با هم ندارند. هزینه‌های آنها هم یکی است، پس بهترین پیشنهاد انتخاب نزدیک‌ترین آموزشگاه به محل زندگی یا کار شماست. یادتان باشد که شما 2، 3هفته‌ای باید به این آموزشگاه رفت‌وآمد داشته باشید، پس به سهل بودن رفت‌وآمدتان فکر کنید. اما قبل از رفتن، این مدارک را آماده کنید تا دچار دردسر نشوید.

گام سوم
هزینه‌هایی که باید بپردازید

آنهایی که خیلی سال قبل گواهینامه گرفته‌اند، حتما از بالا رفتن هزینه‌های دریافت گواهینامه تعجب خواهند کرد. پیشنهاد ما این است که اگر واقعا قصد رانندگی ندارید و قرار است که گواهینامه فقط به‌عنوان یک مدرک در کیف‌تان قرار گیرد، بی‌خیال این کار شوید. به هر حال هزینه‌های این کار 2بخش خواهد بود؛ یکی هزینه‌های مربوط به آموزشگاه و دیگری هزینه‌هایی که باید به‌حساب نهادها واریز کنید

گام چهارم
معاینه و شرکت در کلاس‌های ت‍ئوری

برای رانندگی کردن باید از سلامت جسمانی برخوردار باشید. مخصوصا دید چشم‌های شما باید مشکلی نداشته باشد، برای همین هم در این مرحله شما را به یک پزشک معتمد نیروی انتظامی معرفی می‌کنند تا معاینه شوید. گروه خونی‌تان هم با انجام یک آزمایش باید مشخص و برگه آزمایشگاه به آموزشگاه تحویل داده شود. گام بعدی هم شرکت در کلاس‌‌های آموزشی تئوری است که شامل 8جلسه 2ساعته خواهد بود؛ 6جلسه کلاس آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و 2جلسه آموزش فنی اتومبیل. حضور شما در این کلاس‌ها الزامی است. در صورت غیبت باید در کلاس‌های جایگزین شرکت کنید. در پایان هم یک آزمون اولیه توسط آموزشگاه از شما گرفته خواهد شد. قبولی شما در این آزمون شرط حضور در دوره‌های آموزشی عملی یا همان رانندگی با اتومبیل‌های آموزشی است. آزمون آیین‌نامه معمولا هفته‌ای یک‌بار برگزار می‌شود. اگر قبول نشدید بعد از گذشت یک هفته دوباره می‌توانید در آزمون شرکت کنید.

گام پنجم
رانندگی آموزشی در معابر شهری

خب حالا به بخش هیجان‌انگیز ماجرا رسیده‌اید. خیلی‌ها در این مرحله برای نخستین بار پشت فرمان یک اتومبیل قرار می‌گیرند. شما در این مرحله باید در 10تا 12جلسه آموزش عملی رانندگی شرکت کنید. انتخاب ساعت‌های آموزش رانندگی کمی توافقی است، یعنی آموزشگاه وضعیت وقت‌های آزاد شما را درنظر می‌گیرد و البته شما هم باید در تعیین ساعت آموزش کمی انعطاف داشته باشید. یکی از موارد تخلف در این مرحله این است که شما در کلاس آموزشی حضور نیابید و مربی هم کارت یا کارنامه شما را به شکل صوری مهر کند. اگر این اتفاق توسط اداره راهنمایی و رانندگی محرز شود، هم کارت مربیگری را باطل و هم آموزشگاه‌ را پلمب می‌کند. بنابراین شما و مربی رانندگی‌تان موظف هستید تمام ۱۲ جلسه رانندگی را حضور فیزیکی داشته باشید. نکته بعدی هم این است که در طول کلاس‌های رانندگی، به هیچ عنوان با اتومبیل غیراز اتومبیل‌های مخصوص آموزشگاه، تمرین نکنید. اندازه کلاچ و به‌طور کلی، قلق هر خودرویی با دیگری متفاوت است. به همین علت این کار، کارایی آموزش شما را بسیار زیاد کاهش خواهد داد.

گام ششم
شرکت در آزمون‌های رانندگی

معمولا آموزشگاه‌های رانندگی، پس از پایان جلسه‌های آموزش عملی، یک آزمون داخلی توسط مربی از شما می‌گیرد تا اگر نیاز باشد برایتان باز هم کلاس آموزشی گذاشته شود. در گام بعدی برایتان وقتی تعیین می‌شود تا در آزمون نهایی که توسط یک افسر راهنمایی و رانندگی گرفته خواهد شد حضور یابید. قبل از آزمون عملی باید در آزمون نهایی تئوری حضور یابید. قبولی در این آزمون شرط حضور شما در آزمون عملی است. معمولا شما باید 15دقیقه رانندگی کنید و مهارت‌تان را در این زمینه به افسر راهنمایی و رانندگی نشان دهید. اگر قبول شدید که هیچ، اما درصورت مردودی باید دوباره حدود 10ساعت یا همان 5جلسه آموزش ببینید که حدودا برای هر جلسه، 30هزار تومان خرج روی دست‌تان می‌گذارد. ممکن است بین آزمون‌هایتان هم وقفه بیفتد بنابراین یادتان باشد که معاینات پزشکی شما 6ماه، قبولی آیین‌نامه‌تان 2سال و قبولی مهارت رانندگی‌تان فقط یک سال اعتبار دارند و بعد از این مدت باید این موارد را دوباره اخذ کنید.

نکته‌هایی که باید بدانید
گواهینامه‌ای که برای شما صادر می‌شود یک گواهینامه هوشمند است. در این گواهینامه‌ها، نوع وسیله رانندگی مشخص و علاوه بر مشخصات فردی، محدودیت‌های جسمی، گروه خونی و بیماری‌های خاص در چیپ الکترونیکی قرار می‌گیرد. این گواهینامه‌ها دارای چیپ‌های هوشمندی است که تمامی مشخصات فردی راننده مانند گروه خونی، بیماری‌های خاص، تخلفات و نمرات منفی در آن ثبت می‌شود. یعنی راننده تمام سوابق خود را در گواهینامه همواره همراه دارد و افسران راهنمایی و رانندگی تنها با کنترل گواهینامه یک راننده درخواهند یافت که او تا چه اندازه خلاف کرده یا مشخصاتش چیست.

دارندگان گواهینامه‌های پایه۳، در یک سال اول اجازه تردد در جاده‌های برون‌شهری و تردد در شب را ندارند.

در شرایط جدید برای افراد تا ۶۵ سال، گواهینامه‌ها با اعتبار ۱۰ ساله، بین ۶۵ تا ۷۰ سال با اعتبار ۵ ساله و بالای ۷۰ سال با اعتبار ۲ ساله صادر می‌شود.

برای دریافت گواهینامه پایه ۲ باید ۲ سال از صدور گواهینامه پایه ۳ شما گذشته باشد. این گواهینامه برای حداکثر بار ۶ تن و جابه‌جایی ۲۶سرنشین صادر می‌شود. همچنین گواهینامه‌های پایه یک برای حمل بار بیش از ۶ تن یا جابه‌جایی افراد بیش از ۲۶ سرنشین و خودروهای سنگین صادر می‌شود. متقاضیان دریافت گواهینامه پایه یک باید حداقل ۲۵ سال سن داشته و ۲ سال نیز از زمان صدور گواهینامه پایه ۲ آنها گذشته باشد.

مدارک مورد نیاز متقاضی
آقایان و بانوان 
1- 8 قطعه عکس 4×3جدید، تمام رخ، زمینه سفید، مطابق با ضوابط پلیس راهور (حتماً به عکاس بگویید که عکس را برای گواهینامه رانندگی می‌خواهید، آنها خودشان از ضوابط مطلع هستند).
2- تصویر و اصل کارت ملی یا اصل تاییدیه اداره ثبت احوال.
3- اصل شناسنامه، به همراه کپی صفحه اول و همچنین کپی درصورت داشتن توضیحات.
4-کدپستی منزل مسکونی‌تان هم نیاز است.

فقط آقایان 
اصل و کپی کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت عکس‌دار یا برگه اعزام به خدمت کامپیوتری بدون داشتن غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل
 

منبع:parsnews.com
4 امتیاز از 26 رأی
جدیدترین مقالات
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.