ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در شهر تهران

نام مرکز : رامین ما
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت پیراهن بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا بدون الگو با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : شهربانو
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی بانوان بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس با الگو - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : موژان
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت کت و دامن - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو با الگو بدون الگو - آموزش الگو کشی بانوان - آموزش دوخت پیراهن - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : ارکیده
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت پیراهن بدون الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی بانوان - آموزش دوخت لباس با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خوشه نو
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش ضخیم دوز بدون الگو با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : کلبه هنر
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش ضخیم دوز بانوان بدون الگو - آموزش نازک دوز با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی آسان - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : غزال
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا بانوان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی بدون الگو بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت کت و دامن با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : والفجر
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن با الگو - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله گمرک مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : شیوا
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش دوخت پیراهن - آموزش طراحی لباس - آموزش دوخت لباس بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش نازک دوز - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله قزوین جنوب تهران منطقه 17
0 %
نام مرکز : برش زاده
آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه فنی و حرفه ای
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت لباس - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله خاوران جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : آموزشگاه حسینی
آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه فنی و حرفه ای
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش لباس شب - آموزش دوخت لباس بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی آسان با الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش طراحی لباس بانوان - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی با الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : سپاس
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش الگو کشی - آموزش طراحی لباس با الگو بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله قزوین جنوب تهران منطقه 17
0 %
نام مرکز : پارسانوین
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش لباس شب - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته بانوان - آموزش خیاطی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت پیراهن با الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله فلاح جنوب تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : صادق پور
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت لباس بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن با الگو - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی با الگو بانوان - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله هفت تیر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : سحر
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت کت و دامن بانوان - آموزش طراحی لباس با الگو - آموزش خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش لباس شب بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه خیاطی - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ملکی
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی آسان با الگو بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله پیروزی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : تندیس مهر
آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه فنی و حرفه ای
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت کت و دامن بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش طراحی لباس - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی مبتدی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله پیروزی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : تامیلا
آموزش خیاطی و گل دوزی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی بانوان بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : کیمیا دوخت
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی از ابتدا با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - آموزش دوخت لباس بانوان - آموزش خیاطی - آموزش الگو کشی - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله انقلاب مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : بهرامی
آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه فنی و حرفه ای
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو بانوان بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی مبتدی - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله بهبودی غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گلنار
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت پیراهن بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت کت و دامن بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله مرودشت مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : گل دوخت
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی آسان بدون الگو - آموزش طراحی لباس بانوان - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن با الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله پیروزی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : صمصامی
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بانوان بدون الگو با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزش الگو کشی - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : بهار اندیشه
آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه فنی و حرفه ای
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از ابتدا با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی - آموزش ضخیم دوز بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت کت و دامن - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله نارمک شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : اطلس
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش الگو کشی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش طراحی لباس - آموزش دوخت پیراهن با الگو - آموزش خیاطی آسان - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش ضخیم دوز بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : آکادمی بین المللی هنر پارس
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز بدون الگو بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش لباس شب - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی - آموزش ضخیم دوز با الگو - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت پیراهن - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : سروری
آموزش خیاطی بانوان - صنایع دستی کار
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس با الگو - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی بدون الگو - آموزش خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : بخشنده
آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه فنی و حرفه ای
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی از ابتدا بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت پیراهن با الگو - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله ولیعصر(بین پارک وی و نیایش) شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : سارا ناز مهر
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی بدون الگو بانوان با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت کت و دامن - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : شکوفه
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از ابتدا بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بدون الگو - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله شادمان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بانو فرهنگی
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان بدون الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی مبتدی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت کت و دامن - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : خدایاری
آموزش خیاطی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزش لباس شب با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی مبتدی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : جویا
آموزش خیاطی بانوان - آموزش قالی بافی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بدون الگو با الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش لباس شب - لیست بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه خیاطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه خیاطی
تهران - محدوده محله هنگام شرق تهران منطقه 4
0 %
تعداد مراکز :84
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
انواع متدهای خیاطی کدامند؟ بهترین متد کدام است؟

سوالی که خیلی از تازه کاران می پرسند این است که کدام روش برای خیاطی بهتر است و سختی کار آن کمتر است. دردر پاسخ به این دسته از افرادباید بگوییم که با وجود اینکه متدهای مختلفی مانند متد فرانسوی، متد ایتالیایی، متد آمریکایی ، متد گرولاوین، متد مولر، متد متریک و …در ایران آموزش داده می شوند و بکار برده می شوند. پآنچه که مسلم است وجود متدهای متنوع برای خیاطی می باشد، اما شاید شما هم متوجه شده باشید که خیاط‌های حرفه‌ای همه روش خودشون رو دارن. مهم نیست با چه روشی کاری می‌کنید، مهم اینه که با اون روش احساس راحتی کنید و خوب به کارتون مسلط باشید.

انواع متدهای خیاطی:
۱- متد خیاطی گرلاوین
روشی است که درآن تمام قسمت های بدن سایز میشود. گرلاوین یکی از قدیمی ترین متدهای خیاطی می باشد. این روش کمی پیچیده است اما با توجه به دقیق بودن الگو در روش گرلاوین، می توانید با یک اندازه گیری صحیح، لباس های خوش فرم و شیک برای همه اندام ها بدوزید و از خیاطی خود لذت ببرید.

۲- متد خیاطی مولر
متد مولر برگرفته شده از روش خیاطی آلمانی هاست. در واقع چون سایز بدن آلمانی ها و ایرانی ها به هم نزدیک است این متد چند سالی است که وارد ایران شده و در آموزشگاهها و دانشگاه ها تدریس می شود و بکار برده می شود. متد مولر پیچیدگی و ظرافت کمتری دارد و در عین حال بسیار دقیق است. این روش بدلیل رسم الگوهای مختلف در اول کار، دوختی بی نقص و دقیقی را به شما در آخر کار تحویل می دهد که در بسیاری از موارد حتی نیاز به پرو لباس نباشد. می توان گفت این روش یکی از بهترین متدها برای خیاطی می باشد که به همه پیشنهاد می شود.

۳- متد خیاطی ایتالیایی:
روشی است که بدون تهیه الگو و مستقیم روی پارچه انجام می شود. روش سایزبندی براساس الگوهای از قبل آماده شده است. یکی از نقاط ضعف این متد در محدود بودن آن است یعنی نسبت به متدهای دیگر جای مانور کمتری دارد اما روش ساده و آسانی می باشد.

۴- متد خیاطی متریک

روشی است که به کمک جدول سایز بندی (۳۶و۳۸و…) می توان الگوی شخص را تهیه کرد. متد متریک نیز بسیار دقیق است اما از آنجایی که ریز محاسبات و دستورالعمل‌های زیادی دارد کمی دشوار است. در میان تمامی روش‌ها متد سایزبندی آسان‌ترین و متد متریک دقیق‌ترین متدهای خیاطی می باشد.

با این اوصاف خیاطی با متد متریک و مولر در ایران جا افتاده و طرفداران خاص خود را دارد. متد متریک چند سالی است که وارد ایران شده و مخاطبان بسیاری پیدا کرده است و بسیاری از آموزشگاه های خیاطی و حتی دانشگاه ها از این متد برای آموزش استفاده می کنند. شاید بسیاری از افرادی که به دنبال آموزش خیاطی با این متد می روند از محاسبات و فرمول ها هراس داشته یا کمی مردد شده باشند یا رسم الگو را ساده تر و آسان تر بدانند. این نکته را هم در نظر بگیرید که هرچقدر فرمول ها و محاسبات در یک متد و برای دوخت لباس بیشتر باشد، نتیجه ای دقیق تر و دوختی بی نقص تر خواهیم داشت. هرچه زمانی که صرف آماده سازی الگو برای دوخت می کنید به همان اندازه سرعت دوخت شما را بالا می برد پس ناگفته نماند که متد متریک لباسی ظریف و زیبا را به ارمغان می آورد

هدف آموزش خیاطی به روش متریک و مولر؟
اگر از جمله آن افرادی هستید که به مد و طراحی لباس علاقه مندید می توانید آموزش خیاطی به روش مولر و متریک را فراگیرید و توانایی های زیر را پیدا کنید:

آموزش طراحی لباس و مشخص کردن مدل
خلاقیت و قدرت تجسم طرح ها
اصول مقدمات آموزش خیاطی به روش متریک
شناخت از انواع پارچه ها و ویژگی های هر یک
آموزش خیاطی به روش متریک چیست و نکته های آن
آموزش و مهارت در برش الگو
آموزش انواع دوخت( نازک دوزی و ریزه کاری و …)
آموزش دوخت انواع لباس با متد متریک
مهارت ارتباط با افراد برای دوخت لباس
تمرکز در دوخت لباس ها

منبع:www.honarfardi.com
4.4 امتیاز از 21 رأی
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
خیاطی از جمله هنرهایی است که دارای سبک ها و متد های مختلف بوده ضمن آنکه این هنر قدمت طولانی داشته و در طی سالیان افراد مختلف سبک ها و روش های مختلفی را ابداع یا تغییراتی در متد های قبلی به وجود آورده اند و باعث شکل گیری انواع متد های خیاطی شده اند.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.