ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزشگاه آرایش در شهر تهران

نام مرکز : پورندیم
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش خدمات مو - سالن زیبایی بانوان - میکاپ عروس - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش آرایش - رنگ و هایلایت - آرایشگاه زنانهگری - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش متد آرایش و پیرایش - آرایشگاه عروس - کاشت ناخنگری بانوان - پیرایش - آموزش میکاپگری با مدرک معتبر - آموزش کاشت و طراحی ناخن بانوان - آموزش آرایش عروس - کلاس گریمی - آرایشگری زنانه - بند و ابرو - کوتاهی مو - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن -
0 %
نام مرکز : دادفر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگری - آرایشگاه عروس - آرایشگاه زنانه - کوتاهی مو - آموزش آرایش - خدمات ناخن - آموزش آرایش عروس - بند و ابرو - آموزش خدمات مو - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش میکاپگری بانوان - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آموزش کاشت و طراحی ناخن - پیرایش - کاشت ناخن - آموزش متد آرایش و پیرایش - کلاس گریم بانوان - میکاپ عروس - بهترین آموزشگاه آرایشگری - سالن آرایش و زیباییگری با مدرک معتبر - آرایشی - رنگ و هایلایت - سالن زیبایی بانوانگری زنانه -
0 %
نام مرکز : ارزنده
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش آرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانگرییگری زنانه - کلاس گریمگری بانوان - آموزش متد آرایش و پیرایشگری با مدرک معتبر - آموزش میکاپ - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش خدمات مو - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش آرایش عروس -
0 %
نام مرکز : تل
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانگری با مدرک معتبر - آموزش خدمات مو بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگریگری زنانهیگری - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش میکاپ - آموزش آرایش عروس - آموزش متد آرایش و پیرایشگری بانوان - آموزش آرایش - کلاس گریم -
0 %
نام مرکز : پریتا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش آرایش عروس - کلاس گریمیگری بانوان - آموزش خدمات مو - آموزش آرایشگری با مدرک معتبرگری - بهترین آموزشگاه آرایشگریگری زنانه - آموزش میکاپ - آموزش کاشت و طراحی ناخن - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش متد آرایش و پیرایش بانوان -
0 %
نام مرکز : تامیلا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش آرایش عروسگری با مدرک معتبرگریی - کلاس گریمگری زنانه - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش آرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش خدمات مو - آموزش متد آرایش و پیرایشگری بانوان - آموزش میکاپ بانوان -
0 %
نام مرکز : رابطی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش کاشت و طراحی ناخن - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش متد آرایش و پیرایشی - آموزش میکاپگری بانوان - آموزش آرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانگری با مدرک معتبر بانوان - آموزش خدمات موگری زنانهگری - آموزش آرایش عروس - کلاس گریم -
0 %
نام مرکز : گیلدا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش آرایشگریگری زنانه - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانگری با مدرک معتبر - آموزش میکاپ - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش آرایش عروس - آموزش کاشت و طراحی ناخن بانوانی - کلاس گریم - آموزش متد آرایش و پیرایشگری بانوان - آموزش خدمات مو -
0 %
نام مرکز : بانو نامی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش کاشت و طراحی ناخنگری - کلاس گریم - آموزش میکاپگری با مدرک معتبری - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش آرایش بانوان - آموزش آرایش عروس - آموزش متد آرایش و پیرایش - آموزش خدمات موگری بانوانگری زنانه -
0 %
نام مرکز : توسکا نوین
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش میکاپ - آموزش متد آرایش و پیرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانیگری با مدرک معتبر - کلاس گریم - آموزش آرایش عروس بانوان - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش خدمات موگریگری بانوان - آموزش آرایشگری زنانه - بهترین آموزشگاه آرایشگری -
0 %
نام مرکز : یگانگان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشیگری بانوان - آموزش آرایش عروسگری زنانه - آموزش خدمات مو بانوان - آموزش آرایشگری با مدرک معتبر - آموزش کاشت و طراحی ناخن - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش میکاپ - آموزش متد آرایش و پیرایشگری - کلاس گریم -
0 %
نام مرکز : باران سعادت
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش کاشت و طراحی ناخنی - آموزش میکاپگری - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش آرایش عروس بانوان - آموزش آرایشگری بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش خدمات موگری با مدرک معتبر - کلاس گریم - آموزش متد آرایش و پیرایشگری زنانه -
0 %
نام مرکز : اهورا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش خدمات مو - بهترین آموزشگاه آرایشگریگری با مدرک معتبر - آموزش میکاپی - آموزش متد آرایش و پیرایش - آموزش کاشت و طراحی ناخن - کلاس گریمگری زنانه بانوان - آموزش آرایش عروسگری بانوان - آموزش آرایشگری - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان -
0 %
نام مرکز : الیزا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگری - آموزش خدمات مو بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگریگری با مدرک معتبر - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش آرایش عروسی - آموزش متد آرایش و پیرایشگری زنانه - آموزش میکاپگری بانوان - کلاس گریم - آموزش آرایش -
0 %
نام مرکز : درین
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش آرایش عروسی - آموزش خدمات مو - کلاس گریمگری با مدرک معتبر - آموزش آرایشگری زنانه - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان بانوان - آموزش متد آرایش و پیرایشگری بانوان - آموزش میکاپگری -
0 %
نام مرکز : نیو فیس
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش متد آرایش و پیرایش - بهترین آموزشگاه آرایش آقایان - کلاس گریمگری مردانه - آموزش پیرایش و خدمات موی با مدرک معتبر آقایان -
0 %
نام مرکز : دادفر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایش - سالن زیبایی بانوانگری زنانه - آرایش - خدمات ناخن - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش میکاپگری - آرایشگاه عروس - آموزش متد آرایش و پیرایش - آموزش آرایش عروس - رنگ و هایلایتگری بانوان - بند و ابرو - آموزش خدمات مو - پیرایش - کوتاهی مو - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آموزش کاشت و طراحی ناخن - کاشت ناخن - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - میکاپ عروسگری با مدرک معتبر - سالن آرایش و زیبایی - کلاس گریم بانوانی - آرایشگاه زنانه - آموزش آرایش -
0 %
نام مرکز : پوریا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگری مردانه - بهترین آموزشگاه آرایش آقایان - کلاس گریم - آموزش متد آرایش و پیرایش - آموزش پیرایش و خدمات موی آقایان با مدرک معتبر -
0 %
نام مرکز : شرکت بازرگانی کارین تجارت مهر
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگری زنانه - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانگری بانوان - آموزش میکاپ - آموزش آرایش - کلاس گریمگری - آموزش متد آرایش و پیرایشگری با مدرک معتبر - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش آرایش عروسی - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش خدمات مو بانوان -
0 %
نام مرکز : ثابتی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش آرایشگری با مدرک معتبرگری - آموزش خدمات مو - آموزش کاشت و طراحی ناخن بانوان - آموزش میکاپ - کلاس گریمگری بانوان - آموزش متد آرایش و پیرایش - آموزش آرایش عروس - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانیگری زنانه -
0 %
نام مرکز : نعمتی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش آرایش بانوانگریگری با مدرک معتبر - آموزش کاشت و طراحی ناخن - کلاس گریمی - آموزش خدمات مو - آموزش آرایش عروس - آموزش متد آرایش و پیرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش میکاپ - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانگری بانوانگری زنانه -
0 %
نام مرکز : دارینه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشی - میکاپ عروس - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش آرایش عروس - خدمات ناخن - بند و ابرو - آموزش آرایش - آرایشگاه عروس - کوتاهی مو - پیرایشگری با مدرک معتبر - بهترین آموزشگاه آرایشگری - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - رنگ و هایلایت - کاشت ناخن - آرایش بانوان - آموزش میکاپ - آرایشگاه زنانهگریگری زنانه - آموزش متد آرایش و پیرایش - سالن آرایش و زیباییگری بانوان - آموزش خدمات مو - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - کلاس گریم - سالن زیبایی بانوان -
0 %
نام مرکز : ایران متین
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایش - کلاس گریم - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش متد آرایش و پیرایشگری - آموزش خدمات مویگری بانوان - آموزش آرایش - آموزش آرایش عروس - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان بانوانگری با مدرک معتبر - آموزش کاشت و طراحی ناخنگری زنانه - آموزش میکاپ -
0 %
نام مرکز : آتیه
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش میکاپ - سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن - کلاس گریم بانوان - پیرایش - آموزش خدمات موگری با مدرک معتبر - آرایش - رنگ و هایلایت - میکاپ عروس - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش متد آرایش و پیرایش - کاشت ناخن - کوتاهی موگریگری بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانگری زنانه - آموزش آرایش عروس - آرایشگاه زنانه - سالن آرایش و زیباییی - آموزش آرایش - آرایشگاه عروس - بند و ابرو - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آموزش کاشت و طراحی ناخن -
0 %
نام مرکز : ساحل دریا
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگری بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگری - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش متد آرایش و پیرایش - کلاس گریم بانوانگری با مدرک معتبریگری - آموزش خدمات موگری زنانه - آموزش آرایش عروس - آموزش میکاپ - آموزش آرایش -
0 %
نام مرکز : پیوند
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگری با مدرک معتبرگری زنانه - آموزش متد آرایش و پیرایش - کلاس گریم - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوانگری - آموزش میکاپ - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش آرایشگری بانوان - آموزش آرایش عروس بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگریی - آموزش خدمات مو -
0 %
نام مرکز : جزیره زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش خدمات مو - آموزش آرایش عروسگری بانوان - کلاس گریم - آموزش کاشت و طراحی ناخنگری با مدرک معتبر - آموزش آرایشگری زنانهگری - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش میکاپ بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش متد آرایش و پیرایشی -
0 %
نام مرکز : ایواز
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آرایش - رنگ و هایلایت - پیرایش - آرایشگاه عروس - کوتاهی مو - میکاپ عروس - خدمات ناخن - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - آرایشگاه زنانه - بند و ابرو -
0 %
نام مرکز : نیک رویان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - بهترین آموزشگاه آرایش آقایان آقایان - کلاس گریم - آموزش پیرایش و خدمات مویگری مردانه - آموزش متد آرایش و پیرایش با مدرک معتبر -
0 %
نام مرکز : مژگان نو
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزش آرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش متد آرایش و پیرایشگری زنانه - آموزش خدمات موگری با مدرک معتبر - آموزش آرایش عروسگریگری بانوان - آموزش میکاپ - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش کاشت و طراحی ناخنی - کلاس گریم بانوان -
0 %
نام مرکز : پانیذ ری
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگری زنانه - آموزش متد آرایش و پیرایشی - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش آرایش - آموزش کاشت و طراحی ناخنگری بانوان - آموزش آرایش عروس بانوان - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش خدمات موگری با مدرک معتبر - آموزش میکاپگری - کلاس گریم -
0 %
نام مرکز : رهبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگریگری زنانه - کلاس گریم بانوان - آموزش میکاپ - آموزش آرایش عروس - آموزش متد آرایش و پیرایش - بهترین آموزشگاه آرایشگریگری با مدرک معتبر - آموزش کاشت و طراحی ناخن - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان - آموزش آرایشگری بانوانی - آموزش خدمات مو -
0 %
نام مرکز : آرامیس
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه آرایش - آموزشگاه آرایشگری - آموزش خدمات مو - کلاس گریم بانوان - آموزش آرایش عروس - بهترین آموزشگاه آرایشگری - آموزش کاشت و طراحی ناخن - آموزش متد آرایش و پیرایش - آموزش میکاپگری با مدرک معتبر - آموزش آرایشیگری بانوانگری زنانه - بهترین آموزشگاه آرایشگری بانوان -
0 %
تعداد مراکز :38
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
نکات انتخاب آموزشگاه آرایشگری زنانه

انتخاب آموزشگاه آرایشگری زنانه، با توجه به اینکه موارد آرایشی و زیبایی برای خانم‌ها خیلی وسیع است، نیاز به بررسی دقیق دارد تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. پس حتما به این موارد دقت کنید و حتما در انتخاب آموزشگاه آرایشگری، موارد و نکات زیر را مدنظر قرار دهید و بهترین انتخاب را داشته باشید.

نکات مهم در انتخاب آموزشگاه آرایشگری زنانه

1. از بین آموزشگاه‌های نزدیک به محل زندگی خود، یک لیست تهیه کنید.
2. با هر کدام از آموزشگاه‌های موجود در لیستتان، تماس بگیرید و سوالات و شرایط اولیه و هزینه‌ها و دوره‌ها را بپرسید و بهترین موارد را انتخاب کنید و بقیه را حذف نمایید.
3. در تماس تلفنی یا مراجعه حضوری، بهتر است این سوالات را از مسئول آموزشگاه بپرسید:
آیا مدرکی که ارائه می‌دهید معتبر است؟
شهریه چقدر است؟
آیا کتاب‌ها و کیت‌های آموزشی هم هزینه جدا دارند؟
آیا می‌توانم غیبت داشته باشم و اگر بله، کلاس از دست رفته را چگونه برای من جبران می‌کنید؟
موارد آموزشی شما چیست؟ (کوتاهی مو، رنگ مو، هایلایت، آرایش صورت، ناخن و...)
دوره آموزشی چقدر طول می‌کشد؟
آیا بعد از آموزش، جایی برای کارآموزی تکمیلی به من پیشنهاد می‌دهید؟
تجربه مربیان شما چقدر است؟
4. بهتر است از مسئولین آموزشگاه بخواهید تا با یک جلسه حضور در کلاس‌های آموزشی، بتوانید از نزدیک فضای آموزشی، مهارت مربی، سطح آموزش، به‌روز بودن آموزش‌ها و لوازم مورد استفاده در آموزش را بسنجید. این مورد در انتخاب شما بسیار تاثیرگذار است.
5. اگر قصد جدی برای آموزش مهارت‌های کامل آرایشگری را دارید، بهتر است آموزشگاه‌های معروفی که کارآموزان موفقی تربیت کرده‌اند را انتخاب کنید.
6. حتما قبل از ثبت نام در آموزشگاه، میزان علاقمندی خود به رشته‌های گوناگون آرایشی - زیبایی را تعیین کنید تا با توجه به آن بتوانید دوره‌های تکمیلی را هم به سرعت بگذرانید.
7. درباره گروهی یا انفرادی بودن کلاس‌ها هم سوال کنید. اگر روحیه آموزش گروهی را ندارید، بهتر است به صورت انفرادی آموزش ببینید که خب البته هزینه این کلاس بیشتر هم هست.
 

منبع: www.zibamoon.com
4.8 امتیاز از 8 رأی
جدیدترین مقالات
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.