ثبت کسب و کار (تبلیغات)

لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین تهران

نام مرکز : ماژان
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در آرژانتین
آتلیه عکاسی - آتلیه بارداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه کودک عروس و داماد و تصویر برداری حرفه ای و تصویربرداری لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : استودیو برنز
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در سهروردی
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی حرفه ای - عکاسی پرتره - عکاسی پرسنلی کودک - آتلیه نوزاد خانوادگی عروس و داماد عروس - عکاسی و فیل لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : اسکارلت
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در سهروردی
آتلیه عکاسی - آتلیه اسپرت - آتلیه بارداری - عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی پرسنلی و فیلمبرداری - آتلیه کودک کودک - آتلیه نوز... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : بانری
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در سهروردی
آتلیه عکاسی - آتلیه کودک - عکاسی مدلینگ حرفه ای - عکاسی پرتره عروس خانوادگی کودک - آتلیه اسپرت - آتلیه نوزاد و لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : استودیو یکان
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در سهروردی
آتلیه عکاسی - آتلیه بارداری - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه اسپرت - آتلیه نوزاد - عکاسی پرتره و فیلمبرداری - آتلیه کودک و ت... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : اندیشه
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در سهروردی
آتلیه عکاسی - عکاسی پرتره - آتلیه کودک عروس - عکاسی پرسنلی و تصویربرداری و تصویر برداری خانوادگی - عکاسی مدلینگ کودک - عکا لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پورنگ
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در باغ صبا
آتلیه عکاسی - آتلیه نوزاد کودک - آتلیه بارداری - آتلیه کودک و فیلمبرداری - عکاسی پرسنلی و تصویر برداری خانوادگی - عکاسی مد لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله باغ صبا مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آراز
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در بهار
آتلیه عکاسی - عکاسی پرسنلی و تصویر برداری و تصویربرداری کودک - آتلیه نوزاد - آتلیه بارداری - آتلیه کودک عروس - عکاسی پرتره لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پارسه (چاپ عکس)
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در فاطمی
آتلیه عکاسی - آتلیه اسپرت حرفه ای و تصویر برداری - آتلیه نوزاد خانوادگی - آتلیه کودک - عکاسی مدلینگ و فیلمبرداری - آتلیه ع لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : امیر
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در جمهوری
آتلیه عکاسی - آتلیه بارداری - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه نوزاد - آتلیه کودک کودک - عکاسی مدلینگ و تصویربرداری و فیلمبردا... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : میثاق
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در کشاورز
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه بارداری و تصویر برداری - عکاسی پرسنلی حرفه ای - آتلیه اسپرت عروس و داماد لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ژرژ
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در عباس آباد
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه کودک - آتلیه اسپرت و تصویربرداری عروس و داماد - آتلیه نوزاد - عکاسی پرتره - آت... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شهر فرنگ
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در عباس آباد
آتلیه عکاسی - آتلیه بارداری - عکاسی و فیلمبرداری عروس و داماد حرفه ای - عکاسی پرتره کودک - آتلیه کودک و تصویر برداری - آتل لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : فتو کاپ
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در فاطمی
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی و فیلمبرداری عروس و داماد - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه بارداری - عکاسی پرتره و تصویر ... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مهران
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در ونک
آتلیه عکاسی - عکاسی پرتره عروس و داماد عروس - آتلیه بارداری کودک - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه کودک و تصویر برداری - آتلیه لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله ونک مرکز تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آشنا
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در چیذر
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی عروس کودک - آتلیه نوزاد خانوادگی - عکاسی پرسنلی عروس و داماد - آتلیه اسپرت حرفه ای لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله چیذر شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : اخوان
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در جردن
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی عروس خانوادگی کودک و تصویر برداری عروس و داماد - آتلیه اسپرت - عکاسی پرسنلی و فیلمبرداری - آتل لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : لاله
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در تجریش
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه اسپرت خانوادگی عروس - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه نوزاد -... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : استودیو نامبر وان
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در میرداماد
آتلیه عکاسی - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه کودک - عکاسی مدلینگ - عکاسی پرسنلی - آتلیه بارداری کودک حرفه ای و فیلمبرداری و تص لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خشایار
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در دولت
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی حرفه ای - آتلیه نوزاد کودک - آتلیه کودک - عکاسی پرسنلی - عکاسی مدلینگ - آتلیه بارداری... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : امیر
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در دولت
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - عکاسی مدلینگ حرفه ای کودک - آتلیه کودک خانوادگی - آتلیه اسپرت - عکاسی و فیلمبر... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : سوهی
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در پاسداران
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه بارداری و فیلمبرداری - عکاسی پرسنلی حرفه ای - آتلیه نوزاد - آتلیه اسپرت... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ثمین
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در ولنجک
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی کودک عروس و داماد - عکاسی مدلینگ - آتلیه کودک و فیلمبرداری حرفه ای - آتلیه اسپرت و تصویر بردار لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله ولنجک شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : سرزمین رویا
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در زعفرانیه
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی و تصویر برداری حرفه ای - عکاسی و فیلمبرداری عروس و داماد - آتلیه نوزاد و فیلمبرداری لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آتلیه سه رنگ
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در میرداماد
آتلیه عکاسی - عکاسی و فیلمبرداری عروس و داماد - آتلیه بارداری - آتلیه اسپرت - آتلیه نوزاد و تصویر برداری خانوادگی حرفه ا... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پژمان
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در اختیاریه
آتلیه عکاسی - آتلیه بارداری و فیلمبرداری عروس عروس و داماد و تصویربرداری و تصویر برداری خا لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : استودیو 121
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در دولت
آتلیه عکاسی - آتلیه بارداری - عکاسی پرسنلی عروس و داماد کودک و تصویر برداری - آتلیه نوزاد - عکاسی مدلینگ و فیلمبرداری - ... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آسفید
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در اوین
آتلیه عکاسی - عکاسی پرتره و فیلمبرداری - عکاسی پرسنلی عروس حرفه ای - عکاسی مدلینگ و تصویر برداری - آتلیه اسپرت - آتلیه عکا لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله اوین شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مجتبی
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در شهرک شهید محلاتی
آتلیه عکاسی - آتلیه نوزاد - آتلیه بارداری و فیلمبرداری و تصویر برداری - عکاسی و فیلمبرداری عروس و داماد و تصویربرداری - لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله شهرک شهید محلاتی شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پام
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در جردن
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی عروس و داماد - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه کودک عروس - عکاسی پرتره - عکاسی مدلینگ - آتلیه نوزاد... لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در دولت
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی مدلینگ عروس و تصویربرداری - عکاسی پرتره حرفه ای کودک - آتلیه اسپرت - عکاسی لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : باران
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در جردن
آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه نوزاد - آتلیه اسپرت عروس و داماد عروس کودک و تصویر برداری و تصو لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : یادواره
زمینه فعالیت : آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آتلیه عکاسی در کامرانیه
آتلیه عکاسی - عکاسی مدلینگ - آتلیه نوزاد و تصویربرداری و تصویر برداری - آتلیه کودک کودک عروس - آتلیه بارداری لیست بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران
آدرس و تلفن بهترین آتلیه عکاسی در آرژانتین در تهران و معرفی بهترین آتلیه عکاسی
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :110
 1234  صفحه1از4
4.4 امتیاز از 20 رأی
جدیدترین مقالات
کتاب صوتی یا کتاب گویا متن کتابی است که توسط یک یا چند گوینده خوانده می‌ شود و به صورت فایل صوتی در می‌آید. گاهی اوقات نویسنده با صدای خودش کتاب را می‌ خواند و گاهی گویندگان حرفه‌ ای این کار را انجام می‌ دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا راجع به اهمیت، ماهیت و چیستی کتاب صوتی برایتان بگوییم.
دوربین مدار بسته امروزه از جمله ابزارهای حفاظتی بسیار مهم در امنیت ساختمان ها و نظارت بر اماکن داخلی و خارجی محسوب می شود. این دوربین ها از لحاظ شکل ظاهری به دسته های دام، بولت، اسپید دام و غیره تقسیم بندی می شوند که هر کدام ویژگی های مخصوص به خود را دارند. در ادامه به بررسی جامعی در مورد دوربین های مدار بسته، انوع و دسته بندی های مختلف، مزایا و معایب آن ها می پردازیم.
اوقات فراغت فرصت خوبی است برای تمرکز روی یادگیری مباحثی که معمولاً در طی سال تحصیلی و یا زمان کار فرصت کافی برای آن‌ها وجود ندارد.
طبق تجربه در تدریس دوره‌های زیر، یک راهنمای خلاصه برای کسانی که می‌خواهند دوره آموزشی کامپیوتر را بگذرانند آماده کرده‌ایم که میتواند مفید باشد.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند.
صاحبین مشاغل گرامی
مایل هستید کسب و کار شما در بیش از 480 محله از تهران نمایش داده شود؟